Make your own free website on Tripod.com
 

Wie zijn wij?

 

We zijn bomenwijkers, die reageerden op een oproep om deel te nemen aan de vorming van een werkgroep.
We zijn een redelijke afspiegeling van de bewoners (duplex woningen, flats, en eengezinswoningen), en bestaan uit circa 17 personen.

We zijn geen stichting maar een werkgroep. Gestreefd wordt om te komen tot een bewonerscommissie. De werkgroep is, in wisselende samenstelling, sinds 1 jaar actief voor de Bomenwijk.

We zijn geen verlengstuk van Vestia

Ondersteuning:
Hans de Jong van de Stichting Steunpunt Wonen treedt als adviseur op voor de bewonerswerkgroep.

 

 

Taken
- overleg met Vestia over de ingediende plannen.
- mening van de bewoners peilen
- niet het eigen belang dienen, maar luisteren naar de geluiden uit de wijk

Wat hebben we tot nog toe gedaan?


- de enquete in maart 2004
- bezoek aan een woonproject in Rotterdam
- gesprekken met Vestia, een stedenbouwkundige en Prof. Thomson (TUD)
- inventariseren van de meningen van de bomenwijkers door twee bijeenkomsten op 1 en 6 december
- 2 nieuwsbrieven uitgebracht
- website voor de bomenwijkers gemaakt

De werkgroep bestaat uit een aantal werkgroepen (wordt waarschijnlijk nog uitgebreid)
- werkgroep planontwikkeling
- werkgroep woonomgeving en leefbaarheid
- deelname aan de werkgroep water van de gemeente en Vestia

Voornemens
- straatgesprekken met bewoners in februari
- overleg met Vestia
- overleg met de gemeenteraad

Doelstelling
- uw vertrouwen vragen in de werkgroep
- angst en onbehagen kanaliseren en zo mogelijk wegnemen
- u kunt uw vragen, opmerkingen en uw bezorgdheid vanavond of anders schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven om op deze wijze voldoende informatie te krijgen om een duidelijk standpunt te formuleren namens de bomenwijk aan de gemeente en Vestia.

Emailadres: bomenwijk@zonnet.nl
Website: http://bomenwijk-delft.nl