Make your own free website on Tripod.com
 

(Laatste update: 12 April, 2007 )

Voor de bewonerswerkgroep Bomenwijk gelden de volgende documenten als uitgangspunt bij haar handelen:

- Uitkomsten bewonersenquete (oktober 2005)

- Aanpak Bomenwijk: afspraken en intenties (8 maart 2006)

- Aanpak Bomenwijk: sociaal plan (8 maart2006)

- Beheerplan Bomenwijk (...2007)

De bewonerswerkgroep houdt vast aan de gemaakte afspraak over evaluatie door onafhankelijke deskundigen van het ene deelplan voordat overgegaan wordt tot vaststelling van het programma voor een volgend deelplan. Concreet betekent dit dat de bewonerswerkgroep zich pas zal uitspreken over eventuele sloop van portiekflats of duplexwoningen in deelplan 2, nadat het definitieve ontwerp van de renovatieplannen is afgerond en op basis daarvan een evaluatie heeft plaatsgevonden.

De bewonerswerkgroep zal nauwlettend toezien op het nakomen door Vestia en de gemeente van de in het sociaal plan vastgelegde afspraken, onder meer ten aanzien van het waarmaken van de terugkeergarantie.

De bewonerswerkgroep zal toezien op het nakomen door Vestia en de gemeente van de in het beheerplan vastgelegde afspraken.

De bewonerswerkgroep zal zich inzetten voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardige renovatie, die goed past binnen de vernieuwde Bomenwijk en betaalbare woningen oplevert ook voor bewoners, weinig of geen huurtoeslag ontvangen.

De bewonerswerkgroep zal erop toezien dat de (direct betrokken) bewoners kunnen meepraten tijdens het planproces van de renovatie- en nieuwbouwprojecten en erop letten of er serieus met hun inbreng rekening wordt gehouden.

De bewonerswerkgroep zorgt voor een goede terugkoppeling van haar standpunten en activiteiten naar de bewoners van de Bomenwijk.

De bewonerswerkgroep bewaakt de informatievoorziening van Vestia naar de bewoners.

 

 

Activiteiten bewonerswerkgroep Bomenwijk 2005

 

Straatgesprekken o.l.v. Alin van der Haar van Steunpunt Wonen: groen is positief,
rood is negatief over de plannen.

 

1. Activiteiten:
- diverse overleggen
- onderwerpen: stedenbouwkundig plan sociaal plan, beheerplan, verkoop van huurwoningen
- organiseren en aanwezigheid straatgesprekken
- uitkomsten straatgesprekken in advies richting Vestia
- cursus financiën en andere aspecten van herstructurering
- excursie (naast herstructureringsprojecten zoals bv Den Haag Zuidwest, woomgevingsprojecten bekijken)


2. Werkgroepen:

·         het sociaal plan

·         het beheerplan

·         het renovatieonderzoek

·         de bewonersenquête

·         de communicatie

·         het inwerken van nieuwe werkgroepleden

·         bestuur en secretariaat.