Make your own free website on Tripod.com
 

Straatgesprekken Bomenwijk
februari 2005

 
 

De Verslagen:

Samenvatting van alle Straatgesprekken

 

Klik hier als u de Samenvatting van de straatgesprekken wil uitprinten

1.Elzenlaan, Goudenregenlaan en tussenliggende deel Lindelaan

4. Tweemolentjeskade

5. Straatgesprek Lijsterbeslaan, Prunuslaan (korte deel) en Lindelaan (zuid)

6. Esdoornlaan

Groepsbijeenkomst Turkse mannen

Groepsbijeenkomst Turkse vrouwen

Verslag Straatgesprek Elzenlaan – Goudenregenlaan op 2 februari 2005

Aanwezig:
38 bewoners, Corine Grabijn, Paula Ruygt, Fred Koning (Bewonerswerkgroep)
Aliën van der Haar, Peter Gofers (Steunpunt Wonen)

1. Opening
Aliën van der Haar van Steunpunt Wonen Rotterdam opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is blij dat er zoveel bewoners gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Vervolgens volgt er een kort voorstelrondje.

De avond wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk.
In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners per straat bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

2. Bewonerswerkgroep Bomenbuurt
De Bewonerswerkgroep vindt het belangrijk om de aanwezigen te informeren over wat ze tot nog toe hebben gedaan. Corina Grabijn geeft een toelichting

De Bewonerswerkgroep is een mix van zeer betrokken Bomenwijkers en is een redelijke afspiegeling van de bewoners van de Bomenwijk, bestaande uit circa 17 personen. De bewonerswerkgroep Bomenwijk is nog geen stichting, maar streeft er naar om een bewonerscommissie te worden. De bewonerswerkgroep is zelfstandig en geen verlengstuk van Vestia. Ondersteuning krijgt de bewonerswerkgroep door Aliën van der Haar van Steunpunt Wonen. Aliën van der Haar is planologe en treedt op als adviseur voor de bewonerswerkgroep.

Taken voor de bewonerswerkgroep zijn:
- overleg met Vestia over de ingediende plannen.
- peilen van meningen van bewoners uit de Bomenwijk en die inbrengen in
allerlei overleggen en vergaderingen.
- niet het eigen belang dienen, maar het geluid uit de wijk naar voren brengen.

Activiteiten van de werkgroep tot nu toe zijn:
- opzetten en uitvoeren van een enquête in maart 2004.
- bezoek aan een woonproject in Rotterdam.
- gesprekken met Vestia, een stedenbouwkundige en Prof. Thomson (TU Delft).
- inventariseren van de meningen van de Bomenwijkers tijdens de
informatiebijeenkomsten van Vestia 1 en 6 december.
- uitbrengen van 2 nieuwsbrieven.
- maken van een website voor de Bomenwijkers.

De Bewonerswerkgroep bestaat uit een aantal werkgroepen:
- werkgroep planontwikkeling.
- werkgroep woonomgeving en leefbaarheid.
- deelname aan de werkgroep water van de gemeente en Vestia.

De komende periode is de werkgroep druk aan de slag met de straatgesprekken met bewoners en het overleg met Vestia en de gemeente(raad).

Het organiseren van straatgesprekken is een initiatief van de Bewonerswerkgroep. De Bewonerswerkgroep hoopt met deze straatgesprekken het vertrouwen te krijgen van de wijkbewoners, mogelijke angst en onbehagen in verband met wat er komende tijd staat te gebeuren te kanaliseren en waar mogelijk weg te nemen.

3. Het plan….. hoe denken de bewoners daar over
Om te achterhalen hoe de aanwezige bewoners denken over de plannen die in december 2004 door Vestia zijn gepresenteerd wordt gevraagd om een aantal positieve en een aantal negatieve kanten van het plan op te schrijven: positief op groen papier, negatief op rood papier. Vervolgens worden de reacties verzameld en in groepjes geclusterd. De belangrijkste reacties die naar voren komen zijn:

? Renovatie?
Bewoners zien vooral voordeel in renovatie van de huidige woningen. Lang niet alle bewoners ervaren hun woning als slecht. Vaak hebben bewoners zelf veel geld en energie in de woning gestoken en woont men naar tevredenheid. De woningen zijn 20 jaar geleden gerenoveerd en toen werd gezegd dat de woningen weer zo'n 50 jaar mee zouden kunnen. Als de woningen nu gesloopt worden is dat kapitaalvernietiging. Anderzijds wordt gesteld dat de woningen destijds voor fl. 8.000,- zijn gebouwd en er inmiddels zoveel huur is betaald dat ze al dubbel en dwars zijn terugverdiend. Één van de aanwezigen wijst erop dat het een misverstand is dat de woningen net na de oorlog als noodwoning zijn gebouwd. Dat is nergens officieel geregistreerd.

Een van de aanwezige bewoners wijst erop dat niet voorbij kan worden gegaan aan het feit dat het waterpeil verlaagd zal worden en dat daardoor de woningen hoogstwaarschijnlijk zullen verzakken. Praten over renovatie is niet reëel.
Inmiddels is in opdracht van Vestia onderzocht of de woningen gerenoveerd kunnen worden. De uitkomst van dat onderzoek was dat een goede renovatie zoveel zou gaan kosten dat renovatie financieel niet verantwoord was.

Een grondige renovatie levert voor bewoners ook veel overlast op. Bewoners kunnen tijdens de renovatie niet in de woning blijven wonen en zullen dan twee keer moeten verhuizen. En zo'n renovatie duur lang, reken op een jaar.
Niet vergeten mag worden dat bij renovatie van woningen ook de huur verhoogd zal worden. De huur wordt dan hoger dan de huidige huur.

? Ouderenhuisvesting
Bewoners zijn niet negatief over een 55+ flat. Het mag echter niet zo zijn dat bewoners straks, tegen hun wil, daar naar toe worden gestuurd. Er zijn ook Bomenwijkers voor wie de 55+ woningen te vroeg komen. Ze zijn er nog niet aan toe om hun huis met tuin te verruilen voor een flatwoning.

? Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van de nieuwbouw is een probleem. Er wordt steeds weer op huursubsidie gekort en ook andere lasten worden steeds zwaarder, met name voor de ouderen die van een bescheiden inkomen moeten rondkomen. Ook de verhuiskosten mogen niet vergeten worden. Een van de bewoners weet uit eigen ervaring te vertellen dat alleen het verhuizen al € 2.000,- kost. De regel voor vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten is dat bewoners pas in aanmerking komen als de peildatum is vastgesteld. Bewoners die eerder verhuizen komen daar niet voor in aanmerking. De hoogte van dit bedrag staat ter discussie. Zoals het er nu uitziet komt er een landelijke regeling en de hoogte wordt dan € 5.000,-. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de regel dit jaar in.

? Herhuisvesting en urgentie
Er bestaat grote zorg over de kans dat men terug kan komen in de wijk. Er worden immers minder woningen gebouwd dan er gesloopt worden. Daarbij komt nog dat de nieuwe woningen vooral bedoeld zijn om hogere inkomensgroepen aan te trekken. Er worden vraagtekens gezet bij wat de urgentieverklaring nog voorstelt als er in Delft zoveel mensen tegelijkertijd urgent zijn (Wippolder, Poptahof en Bomenwijk) en er nauwelijks geschikte woningen beschikbaar zijn.

? Supermarkt
Een supermarkt in de buurt wordt niet afgewezen, maar dat mag niet koste gaan van woningen. De locatie waar de supermarkt nu gedacht is wijst men af: er gaan woningen verloren, de verkeerssituatie is onveilig. Bewoners voorzien een grote aanloop van auto's en vrachtauto's waardoor de verkeersveiligheid verslechterd en de wijk afgesloten dreigt raken voor hulpdiensten zoals ambulances en brandweer.

De bewonersvereniging Goudenregenlaan heeft een aantal alternatieve locaties voor de supermarkt uitgetekend, inclusief bijbehorende ontsluiting. Één van die locaties is op de plek van het Partycentrum 'Het Witte Huis'.

De aanwezigen zijn nieuwsgierig aan wat voor supermarkt wordt gedacht: een goedkope supermarkt of een dure, bijvoorbeeld de Spar. Aan een dure supermarkt heeft de wijk geen behoefte. Vanuit de zaal wordt het idee geopperd om bewoners te laten kiezen uit de kandidaten die de supermarkt willen gaan exploiteren.

? Wijkbetrokkenheid
Binnen de wijk, en vooral op straatniveau, is nog een grote betrokkenheid tussen de bewoners onderling. Zeker in het voorste stuk van de Goudenregenlaan is nog sprake van een groot saamhorigheidsgevoel. Bewoners helpen elkaar, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid bij problemen en ziekte. Die kwaliteit zou eigenlijk behouden moeten blijven. De bewoners van de straat zelf zeggen 'onze straat heeft een hart', en daar zijn ze trots op. "De Goudenregenlaan is de mooiste straat van Delft". Vanwege deze betrokkenheid willen mensen ook niet weg uit de Bomenwijk.

? Overlast
De aanwezigen zijn het er over eens dat voorkomen moet worden dat de Bomenwijk de buurt van Delft wordt waar de overlastveroorzakers gehuisvest worden. De bewoners verwachten van Vestia strenger optreden tegen veroorzakers van overlast. Nu al zijn er problemen waar amper tegen wordt opgetreden.

Een bewoner vindt het jammer als de buurt gesloopt zou worden omdat het zo'n mooie, bijzondere, herkenbare en aangename buurt is. Ze vraagt zich af of de buurt niet als curiosa bewaard kan worden, zoiets als het Witte Dorp in Rotterdam.

4. Afsluiting
Aliën van de Haar sluit de bijeenkomst af. Afgesproken wordt dat iedereen een verslag van het straatgesprek ontvangt. De bewonerswerkgroep Bomenwijk neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia. Aliën wijst de bewoners er wel op dat niet alles wat gevraagd en geopperd is ook uitgevoerd zal kunnen worden.
Binnenkort zal ook nagedacht worden over het sociaal plan en het beheerplan. Bewoners worden van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.

Iedereen wordt van harte bedankt voor zijn of haar moeite en positieve bijdrage aan deze avond.

Terug naar boven  

gesprek Lijsterbeslaan – Prunuslaan
op 3 februari 2005


Aanwezig:
15 bewoners, Jos van Leur, Femke Bakker, Corrie Dijksman (Bewonerswerkgroep)
Aliën van der Haar, Peter Gofers (Steunpunt Wonen)

1. Opening
Aliën van der Haar van Steunpunt Wonen Rotterdam opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is blij dat er zoveel bewoners gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Vervolgens volgt er een kort voorstelrondje.

De avond wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk.
In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners per straat bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

2. Bewonerswerkgroep Bomenwijk
De Bewonerswerkgroep vindt het belangrijk om de aanwezigen te informeren over wat ze tot nog toe hebben gedaan. Dhr. Jos van Leur geeft een korte toelichting.

De Bewonerswerkgroep Bomenwijk is een zelfstandig en onafhankelijk van Vestia opererende groep bewoners. Regelmatig is er met Vestia en de gemeente Delft overleg over de plannen die voor de Bomenwijk worden gemaakt. De Bewonerswerkgroep heeft nog geen standpunt ingenomen over plannen die Vestia in december heeft gepresenteerd. De Bewonerswerkgroep vindt het belangrijk te weten hoe bewoners uit de Bomenwijk denken over de plannen die in voorbereiding zijn. Vandaar deze ronde van straatgesprekken.

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom Vestia niet aanwezig is. Dhr. van Leur geeft aan dat het straatgesprek een initiatief is van de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. Tijdens de informatiebijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest. Tijdens de straatgesprekken kunnen vooral de bewoners hun verhaal kwijt, en dan is het fijn dat Vestia niet aanwezig is zodat iedereen kan zeggen wat hij denkt en vindt.

3. Het plan….. hoe denken de bewoners daar over
Om te achterhalen hoe de aanwezige bewoners denken over de plannen van Vestia die in december 2004 zijn gepresenteerd, wordt gevraagd om een aantal positieve en een aantal negatieve kanten van het plan op te schrijven: positief op groen papier, negatief op rood papier. Vervolgens zijn de reacties verzameld.

? Sfeer in de wijk
De bewoners ervaren de Bomenwijk als gezellig en rustig. Dat moet zo blijven. Tussen de bewoners zijn veel sociale contacten. Mensen ervaren geen onveilig gevoel in de wijk, ook 's avonds niet.

? Woningkwaliteit
Als er nieuwe woningen gebouwd zijn, zijn deze in ieder geval goed van kwaliteit (voorzien van cv, beter geïsoleerd e.d.). Daar zijn een belangrijk aantal aanwezigen het over eens. De huidige woningen, met name de flatwoningen, zijn klein en versleten en sloop is volgens een aantal bewoners onontkoombaar. Niet alle aanwezigen zijn het daar mee eens. Een aantal bewoners uit de Bomenwijk heeft in de loop der tijd veel aan de woningen verbeterd en aangepast. Zij zijn van mening dat ze in een goede woning wonen, en hebben geen behoefte naar een andere woning te verhuizen. Anderen willen graag dat hun woning wordt gerenoveerd.
De eengezinswoningen vormen een hoofdstuk apart. Het is niet goed dat er toch eengezinswoningen worden gesloopt, terwijl die eigenlijk verkocht zouden worden! De kwaliteit van die woningen is zodanig goed dat sloop niet nodig is.

? Wateroverlast
De bewoners zijn blij dat wanneer de plannen voor de Bomenwijk worden uitgevoerd het 'wateroverlastprobleem' aangepakt gaat worden. Alleen moet dat niet ten kosten van woningen gaan.

? Inspraak en communicatie moet beter!
Wat bewoners dwars zit, is de procedure die Vestia heeft gevolgd. In die procedure is veel fout gegaan. Bewoners hebben in december 2004 een plan gepresenteerd gekregen, zonder dat aan hen van tevoren gevraagd is wat ze willen. En dat bewoners van Vestia via een blaadje in de brievenbus moesten zien dat het huis waarin ze wonen gesloopt gaat worden heeft veel kwaad bloed gezet. Ook het gebrek aan informatie over de rechten en plichten die bewoners hebben wordt Vestia kwalijk genomen. Zo stelt een bewoner dat "de beslissingsprocedure is gemanipuleerd".

? Waar blijven de bewoners….
Er bestaat onduidelijkheid over hoe het moet met de bewoners die terug willen komen in de nieuwbouw. Na sloop van 630 woningen worden er 400 woningen terug gebouwd. Bewoners vinden het een slechte zaak dat er 200 woningen verdwijnen. Daarnaast vinden bewoners het geen goede zaak dat bij nieuwbouw huren hoger worden.
Natuurlijk zijn er bewoners die weg willen, maar er zijn ook bewoners die terug willen keren. Onduidelijk is hoe het zit met de terugkeergarantie en de 'spijtoptantenregeling'. Bewoners vragen zich af waarom Vestia niet meer goedkope huurwoningen wil bouwen en of het niet mogelijk is om de nieuwe woningen bij oplevering tegen een lage huur aan Bomenwijkers te verhuren. Wanneer de woning op termijn leeg komt kan Vestia de woning alsnog duur verhuren of te koop aan bieden.
Ook is een bewoner bang dat er later prijsverhogingen van de woningen plaats vinden (of nog minder huurwoningen), omdat het plan financieel niet sluitend is.

Mensen willen blijven wonen in de Bomenwijk. Het is een gezellige wijk en een aantal mensen woont al erg lang in de wijk. Ook de ligging van de Bomenwijk wordt erg gewaardeerd, vlakbij het centrum en het Delftse Hout.

? Renovatie
De bewonerswerkgroep Bomenwijk heeft bij Vestia aangedrongen te onderzoeken of renovatie van de Bomenwijk mogelijk is. Dat onderzoek is afgerond en de conclusie is dat renovatie te duur is t.o.v. nieuwbouw. Bewoners spreken toch hun bezorgdheid uit over de toekomst van de eengezinswoningen. Ze zijn bang dat deze woningen op het moment dat de nieuwbouw gerealiseerd is alsnog gesloopt zullen worden omdat ze niet passen bij de rest van de buurt.

Renovatie van de portiek-etagewoningen en de duplexwoningen is volgens dat onderzoek te kostbaar. Renoveren van de woningen zou een flinke huurverhoging opleveren. Een ander nadeel bij renovatie is dat bewoners twee keer moeten verhuizen. Eerst naar een wisselwoning, na de renovatie terug.
Bewoners maken zich zorgen over de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen, de hoogte van de huur, de bijkomende lasten en de onzekerheid over de huursubsidie.

Op de vraag of men kiest voor een nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning, ook al is er maar een huurprijsverschil van € 100,- per maand, wordt verschillend gereageerd. Het merendeel kiest voor renovatie vanwege de betaalbaarheid en het feit dat ze tevreden zijn met de woning. Een ander gedeelte kiest voor nieuwbouw, maar dan wel met een belangrijke voorwaarde: "Als we maar terug kunnen komen!"

? Supermarkt
Bewoners staan niet negatief tegenover een supermarkt in de Bomenwijk. Bewoners vragen zich af of de gekozen locatie geschikt is. Er moeten woningen voor gesloopt en de locatie geeft verkeersproblemen als vrachtauto's moeten laden en lossen. Een alternatief is om een nieuwe ontsluiting te maken naar de Van Miereveltlaan via een brug.

? Seniorenflat
Het idee om een 55+flat te realiseren in de Bomenwijk wordt door de aanwezigen unaniem ondersteund en levert geen discussiepunten op.

4. Sociaal plan
Voordat een ingrijpend plan als voor de Bomenwijk uitgevoerd kan worden moet er nog een heleboel worden geregeld en afgesproken. Één van die onderwerpen is het 'Sociaal Plan'. In het sociaal plan worden afspraken vastgelegd tussen Vestia en de bewoners. Voorbeelden zijn afspraken over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding, wie wordt wanneer urgent, afspraken over hulp en begeleiding die Vestia biedt bij het zoeken naar andere woonruimte etc. Dat sociaal plan moet nog worden gemaakt. De bewonerswerkgroep wil zich daar intensief mee bemoeien. De vraag aan bewoners uit de Bomenwijk is of er bewoners zijn die daar aan mee willen helpen. Ook wil de bewonerswerkgroep graag weten welke onderwerpen bewoners uit de Bomenwijk belangrijk vinden om in het sociaal op te nemen.

Gevraagd wordt naar de rechten die huurders hebben. Huurders hebben een huurovereenkomst met Vestia. Wanneer de woningen gesloopt worden moet Vestia de huurovereenkomst opzeggen. Als de bewoners akkoord gaan met de plannen voor de Bomenwijk ligt het voor hand dat er alles aan wordt gedaan om met bewoners afspraken te maken over waar men gaat wonen als de woningen gesloopt worden. Wanneer Vestia daar met bewoners niet uit komt, zullen ze een juridische procedure moeten beginnen. Als 70% van de bewoners akkoord gaan met de plannen moeten bewoners die bezwaar maken aantonen dat de plannen niet goed zijn. Als minder dan 70% van de bewoners met de plannen instemmen wil dat niet zeggen dat de plannen niet doorgaan. Alleen is het dan zo dat Vestia bij juridische zaken moet aantonen dat de plannen die zijn ontwikkeld goed zijn. Onduidelijk is wie mee tellen bij het bepalen van de 70%-enquête. Mogen bijvoorbeeld de mensen die in de eengezinswoningen wonen die blijven staan stemmen? In Amsterdam zijn daarover proefprocessen bezig, maar hoe het daar mee staat is niet duidelijk.

5. Sluiting
Aliën van der Haar sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng. Het verslag van deze vergadering zal aan iedereen worden toegezonden. De Bewonerswerkgroep neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia. Aliën wijst de bewoners er wel op dat niet alles wat gevraagd en geopperd is ook uitgevoerd zal kunnen worden.

Terug naar boven

10 februari 2005

Aanwezig:

28 bewoners, Lisette Vollmer, Jos van Leur (notulist), Maryka Scholten en Otto Lopes Cardozo (Bewonerswerkgroep), AliŽn van der Haar (Steunpunt Wonen)

1.†††††††† Opening

AliŽn van der Haar van Steunpunt Wonen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is blij dat er zoveel bewoners gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Vervolgens volgt er een kort voorstelrondje.

De avond wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk. In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners per straat bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

2.†††††††† Bewonerswerkgroep Bomenwijk

De Bewonerswerkgroep vindt het belangrijk om de aanwezigen te informeren over wat ze tot nog toe hebben gedaan. Lisette Volmer geeft een korte toelichting.

De Bewonerswerkgroep Bomenwijk is een zelfstandig en onafhankelijk van Vestia opererende groep bewoners. Regelmatig is er met Vestia en de gemeente Delft overleg over de plannen die voor de Bomenwijk worden gemaakt. De Bewonerswerkgroep heeft nog geen standpunt ingenomen over plannen die Vestia in december heeft gepresenteerd. De Bewonerswerkgroep vindt het belangrijk te weten hoe bewoners uit de Bomenwijk denken over de plannen die in voorbereiding zijn. Vandaar deze ronde van straatgesprekken.

3.†††††††† Het planÖ.. hoe denken de bewoners daar over

Om te achterhalen hoe de aanwezige bewoners denken over de plannen van Vestia die in december 2004 zijn gepresenteerd, wordt gevraagd om een aantal positieve en een aantal negatieve kanten van het plan op te schrijven: positief op groen papier, negatief op rood papier. Vervolgens zijn de reacties verzameld.

Communicatie

Een bewoner merkt op dat het schandalig is dat voor de informatiebijeenkomst van Vestia op 1 december bij de bewoners van de Tweemolentjeskade een brief bezorgd werd die meldde dat de huizen volgens de nieuwe plannen gesloopt moeten worden. Een geweldige schok voor de bewoners.

Een andere bewoner heeft de vergaderingen van 1 en 6 december als inhoudelijk zeer onduidelijk ervaren. Vooral oudere mensen hadden moeite met het begrijpen van de plannen. "Vestia praat abracadabra", wordt gesteld.

De onderbouwing voor de plannen ontbreekt. Waarom is gekozen voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie? Waarom kunnen er maar 75 huishoudens per jaar geherhuisvest worden? Keuzes zijn niet duidelijk gemaakt.

We willen niet weg!

De algemene tendens bij de aanwezigen is: we willen hier niet weg! Ook omdat vele aanwezigen al lang in de wijk prettig wonen. 'Het is gezellig in de wijk en er heerst echt een "ons-kent-ons-gevoel", aldus een bewoner. De samenhang onder de bewoners is groot; als er gesloopt gaat worden zullen de mensen van elkaar vervreemden. Verder is aangegeven dat het zonde is om goedkope woningen af te breken en dat er minder en duurdere woningen teruggebouwd worden. Dit betekent dat er minder woningen terugkomt voor mensen met lage inkomens. "Doorstroom is onzin, want niet iedereen kan terug", zo wordt gesteld.

De mensen in de wijk willen in de Bomenwijk blijven wonen op de huidige condities. Bewoners zijn tegen sloop omdat ze niet meer geld willen uitgeven. "Vestia wil ons dwingen om een duurdere woning te huren" is gezegd. Anderszijds geeft een bewoner aan dat hij nu een hogere huur betaalt omdat Vestia zijn woning grondig heeft opgeknapt. Hij betaalt dan weliswaar 490 euro aan huur, maar heeft dat er ook voor over en wil er nooit weer weg.

Mensen zijn ook tegen sloop vanwege alle overlast en rommel die het oplevert.

Een aantal mensen geeft aan tegen nieuwbouw langs de snelweg te zijn.

Iemand stelt dat er niet gesloopt mag worden als 70 % van de huurders tegen de plannen is. AliŽn van der Haar geeft aan dat deze wet vorige jaar is vastgesteld. Er is nog geen jurisprudentie. Onduidelijk is hoe deze wet zich in de praktijk laat vertalen.

Woningen verbeteren

Een aantal bewoners geeft aan dat meeste huizen gebreken vertonen: de douches zijn te klein en er is geen centrale verwarming. Aanpassing aan het moderne wonen is zeker nodig. Er zou een goed onderhoudsplan voor de woningen moeten komen.

Een andere bewoner stelt dat over enige tijd alleen nog maar nieuwbouw zal zijn. Hij is bang dat de woningen die nu niet gesloopt worden, op den duur alsnog door Vestia worden gesloopt.

Bewonerswerkgroep beter

Een bewoner merkt op dat het een wettelijke verplichting dat er een bewonerscommissie gevormd moet worden, die tussen Vestia en de bewoners in staat. Die bestaat nog niet.

Lisette Vollmer (Bewonerswerkgroep) antwoordt dat een bewonerscommissie een juridische status heeft. Daar streeft de bewonerswerkgroep ook naar, maar er moet dan wel een bestuur gevormd worden. Op dit moment is nog niemand bereidt gevonden deze taken op zich te nemen. Een bewoner vraagt zich af wat de werkgroep kan doen. Hij zegt dat de bewonerswerkgroep bij Vestia moet aandringen op het volledig openbaar maken van het plan, en het definitief moet maken, zodat de werkgroep kan reageren. Dan kunnen de bewoners ook hun eigen plan trekken. Alles hangt immers samen met de plannen rond de A 13 (verbreding of niet). Ook wordt voorgesteld om op de volgende vergadering met Vestia te bespreken of de werkgroep gezien wordt als een officiŽle vertegenwoordiging van de bewoners van de wijk.

Een bewoner geeft aan dat ze in het begin in de Bewonerswerkgroep heeft gezeten, maar er is uitgegaan. Notulen waren onvolledig; er kwam nooit antwoord op vragen. Ze heeft erover geprotesteerd bij Baljť, maar nooit antwoord gekregen.

Een bewoner stelt dat de werkgroep bijna geen achterban heeft. Volgens hem horen bewoners niets van wat de bewonerswerkgroep doet. Maak duidelijk wat jullie willen en publiceer dat. Duidelijk moet worden tot hoever de Bewonerswerkgroep wil gaan; wanneer is de grens bereikt? De werkgroep moet meer actie ondernemen; meer in de wijk aanwezig zijn, bv. iedere week spreekuur houden in het kantoor in de Appelstraat. De groene brief van Otto is een voorbeeld hiervan, alleen heeft deze brief veel onrust in de wijk gebracht.

AliŽn van der Haar geeft aan dat er regelmatig nieuwsbrieven van de bewonerswerkgroep verschijnen. Daarnaast heeft de Bewonerswerkgroep een website waarop beschreven staat wat de werkgroep doet. Maar het signaal is duidelijk, en de Bewonerswerkgroep zal de suggesties meenemen.

Alternatief water

Een bewoner verwacht van de gemeente en Vestia dat zij met alternatieven komen voor het water. Tijdens de informatiebijeenkomsten in december heeft wethouder Grashoff toegezegd dat de bewonerswerkgroep alternatieven mag aandragen. De bewonerswerkgroep heeft een "second opinion" gevraagd bij een adviesbureau en is druk aan de slag met alternatieve locaties voor het water.

Supermarkt

Het is fijn als er een supermarkt zou komen, mede met het oog op de hoge gemiddelde leeftijd van de bewoners. Het mag alleen niet ten koste gaan van woningen.

Ook hiermee zijn een aantal leden van de bewonerswerkgroep aan de slag. Zij hebben gekeken naar alternatieve locaties voor de supermarkt.

Senioren

Het is ook goed als er een aantal huizen voor 55 plussers wordt gebouwd. De ouderen willen graag in de wijk blijven wonen, en met een lift in huis kunnen ze ook gemakkelijker naar buiten.

Positief

De wijk is prettig groen en is kindvriendelijk. Een ander positief punt is dat de wijk vlakbij het centrum van Delft.

Een aantal mensen geeft aan dat de woningen voldoen. Er staat niet gauw een huis lang leeg, ze zijn dus geliefd. Al zou er inwendig toch wel wat gemoderniseerd moeten worden. Wie de woningen niet bevalt, die verhuist wel.

Suggesties

Het verdient aanbeveling dat de Bewonerswerkgroep een nieuwe enquÍte houdt onder bewoners om te horen hoe ze tegen het plan van Vestia aan kijken.

Is het onderzoek, dat is door een onafhankelijk architectenbureau is uitgevoerd en aangeeft dat portiek- en duplexwoningen beter gesloopt kunnen worden en door nieuwbouw vervangen, wel zo 'onafhankelijk'? Misschien moet de Bewonerswerkgroep een nieuw onderzoek uitvoeren.

De werkgroep moet beter bereikbaar zijn dan tot nu toe, meer moet communiceren en de bevoegdheden zou moeten hebben van een officiŽle bewonerscommissie. Verder moet de werkgroep aandacht besteden aan de bewoners die uit werkgroep zijn getreden.

Wat betreft de plannen: duidelijk is dat niemand voor sloop is; er een alternatief voor het water moet komen en dat een supermarkt en de seniorenwoningen gewenst zijn.

4.†††††††† Sluiting

AliŽn van der Haar sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Het verslag van deze vergadering zal aan iedereen worden toegezonden. De Bewonerswerkgroep neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia.

Verder kan iedereen met vragen of voor meer informatie contact opnemen met de Bewonerswerkgroep.

Terug naar boven

Bomenwijk
Straatgesprek Tweemolentjeskade
op 16 februari 2005


Aanwezig:
12 bewoners, Ruud Majolee, Corina Grabijn, Elly van Ark (Bewonerswerkgroep)
Aliën van der Haar, Reinder Brandsma (Steunpunt Wonen)

1. Opening
Aliën van der Haar van Steunpunt Wonen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is blij dat er zoveel bewoners gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. In het kort legt zij de bedoeling van de avond uit.

De avond wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk. In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners per straat bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

2. Voorstelronde
Uit deze voorstelronde blijkt dat er zowel bewoners met een eengezinswoning aanwezig zijn als bewoners uit de flat aan de Tweemolentjeskade. Alle bewoners geven aan dat ze op dit moment naar hun zin wonen in de Bomenwijk. Het liefst zouden ze in de Bomenwijk blijven wonen.

De bewoners van de eengezinswoningen geven aan dat ze allemaal flink hebben geïnvesteerd in hun woning (sommigen tussen de 10 en 15 duizend euro). Dat zouden ze niet hebben gedaan als men had geweten dat de woningen op korte termijn gesloopt zouden worden. Één van de bewoners woont nu bijna een jaar in de Bomenwijk en heeft toen hij hier kwam wonen speciaal bij Vestia geïnformeerd wat de plannen waren met de Bomenwijk. Ze wisten hem te vertellen dat de woningen gerenoveerd zouden worden, of gesloopt (maar dan pas in 2015) of dat men de woningen te koop zou aanbieden aan de huurders. Op basis van deze informatie heeft ook hij flink geïnvesteerd in de woning, om vervolgens een aantal maanden later in een blaadje te zien dat zijn woning gesloopt zal gaan worden.
Een andere bewoner kreeg een woning in de Bomenwijk aangeboden, omdat zijn woning in de Wippolder gesloopt werd (ook door herstructurering). Nu heeft hij hier flink wat aan de woning verspijkerd en krijgt hij vervolgens te horen dat ook deze woning weer gesloopt zal gaan worden. Hij voelt zich door Vestia behoorlijk belazerd.

De verhalen van de bewoners van de flat aan de Tweemolentjeskade komen redelijk overeen. Ze wonen met veel plezier in de Bomenwijk (gezellig, mooi wonen, mooi uitzicht), maar vinden wel dat de woningen in de flat niet meer van deze tijd zijn. De woningen zijn behoorlijk klein (voornamelijk de badkamer en het toilet), gehorig en slecht geïsoleerd (al zijn er grote verschillen tussen de woningen). Het liefst zouden ze zien dat de flat grondig wordt gerenoveerd, zodat ze in hun woning kunnen blijven wonen.


3. Bewonerswerkgroep Bomenwijk
Ruud Majolee en Elly van Ark van de Bewonerswerkgroep geven aan hoe de bewonerswerkgroep is ontstaan en waar ze zich zoal mee bezig houden.
De werkgroep bestaat uit een groepje van circa 17 bewoners die actief meedenken over de plannen voor de Bomenwijk. De leden van de werkgroep werken niet voor hun eigen belang, maar zijn met z'n allen bezig voor de buurt. De Bewonerswerkgroep heeft zich met de volgende zaken bezig gehouden:

- Maart vorige jaar heeft Vestia haar plannen voor de eerste keer gepresenteerd. De werkgroep heeft vervolgens onder de bewoners van de Bomenwijk een enquête gehouden. Hieruit kwam naar voor dat ongeveer 50% van de bewoners voor de plannen en 50% tegen de plannen is.
- De werkgroep heeft er bij Vestia op aangedrongen om te onderzoeken of renovatie een haalbare optie is. Een onafhankelijk architectenbureau heeft dit onderzocht en geconcludeerd dat dit financieel niet haalbaar is. Sloop en nieuwbouw is wat dat betreft een betere optie.
- Momenteel zijn er uit de Bewonerswerkgroep Bomenwijk drie subwerkgroepjes gevormd. De werkgroep 'Water' onderzoekt, daarbij ondersteund door een ingenieursbureau, alternatieven voor de geplande waterpartij langs de Tweemolentjeskade (waardoor er 26 woningen moeten verdwijnen). De werkgroep 'Huur & Koop' buigt zich over de verdeling van huur- en koopwoningen in het nieuwe plan en de laatste werkgroep houdt zich bezig met de communicatie tussen Vestia en de bewoners van de Bomenwijk. De resultaten uit de subwerkgroepen worden in de Bewonerswerkgroep besproken, waarna men in gesprek gaat met Vestia.
- Op dit moment worden er ook alternatieven onderzocht voor de locatie van een supermarkt in de Bomenwijk. De voorgestelde locatie gaat ten koste van woningen, zal voor veel overlast gaan zorgen en levert onveilige situaties op in verband met het laden en lossen van grote vrachtwagen.

Ruud Majolee zit in de werkgroep water en geeft aan dat het uitbreiden van het waterbergend vermogen van de Bomenwijk noodzakelijk is. Nederland wordt natter, waardoor heel Delft (net als alle andere gemeenten in Nederland) zal moet werken aan het vergroten van het waterbergend vermogen. Het voorstel voor het plaatsen van een nieuwe waterpartij langs de Tweemolentjeskade was al te zien op een plan van Delfland uit 2000 voor héél Delft. Dit is pas op een heel laat stadium door Vestia in de plannen voor de Bomenwijk opgenomen. Het water wordt in het voorstel op de Tweemolentjeskade gerealiseerd omdat ze het water bij de Wilgenlaan en de Elzenlaan met elkaar willen verbinden. De bewonerswerkgroep heeft aangegeven dat de verbinding ook te realiseren is middels een ondergrondse buis met een pomp. Door de waterlopen aan de Wilgen- en Elzenlaan te verbreden is ook de gewenste vergroting van het waterbergend vermogen gerealiseerd en hoeven er geen woningen te worden gesloopt.

4. Het plan….. hoe denken de bewoners daar over
Om te achterhalen hoe de aanwezige bewoners denken over de plannen van Vestia die in december 2004 zijn gepresenteerd, wordt gevraagd om een aantal positieve en een aantal negatieve kanten van het plan op te schrijven: positief op groen papier, negatief op rood papier. Vervolgens zijn de reacties verzameld.

Mooiere, betere woningen
Een aantal keer wordt genoemd dat het plan van Vestia mooiere, kwalitatief betere woningen zal opleveren. De huidige woningen voldoen volgens een aantal bewoners niet meer aan de eisen van deze tijd (te klein, te oud, etc.) en er is wel het één en ander mis met de woningen.

Renovatie
De aanwezige bewoners wonen naar tevredenheid in de Bomenwijk en in hun woning. Zij zouden blij zijn als hun woning grondig gerenoveerd zou worden, waardoor zij niet hoeven te verhuizen (mits het maar niet ten koste gaat van de huurprijs). De belangrijkste reden dat mensen een voorstander zijn van renovatie in plaats van nieuwbouw, is de betaalbaarheid van de woning. Mensen zijn bang dat de nieuwbouw niet voor hen is weggelegd omdat het te duur is.

Aliën en Ruud geven aan dat de renovatiemogelijkheden van flats en eengezinswoningen door een onafhankelijk architectenbureau zijn onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat renovatie eigenlijk geen optie is. Er moet behoorlijk wat gebeuren aan de woningen. Zo is er bijvoorbeeld asbest verwerkt in de woningen, is een deel van de leidingen nog van lood en zit er geperste koolstof in de muren. Daarnaast is voornamelijk de woontechnische staat van de woningen slecht, en die wordt niet verbeterd door renovatie (al zijn er verschillen tussen de diverse woningen). Aliën geeft aan dat bewoners een renovatie niet moeten onderschatten. Ook bij de volledige renovatie van de woningen zullen bewoners hun huis uit moeten. Daarnaast heeft een hoogniveau renovatie ook tot gevolg dat de huurprijs omhoog zal gaan.

Plannen jagen huidige bewoners weg
Dit punt werd door bijna alle bewoners genoemd. De huidige bewoners hebben niet veel te besteden. Zij komen hierdoor niet in aanmerking voor een koopwoning en er komen veel te weinig sociale huurwoningen terug in het plan. Men is bang dat de huur van de nieuwe woningen ook een stuk hoger zal zijn dan de huidige huur. Hierdoor zullen veel mensen tegen hun zin de wijk uit moeten, of worden mensen gedwongen om in een duurdere woning te gaan wonen.

Veel geïnvesteerd in de woningen
Een aantal bewoners van de Bomenwijk heeft behoorlijk geïnvesteerd in de woningen. Ze hebben van hun woning een paleisje gemaakt, dat nu gesloopt zal gaan worden. Als men eerder had geweten dat de woningen op zo'n korte termijn gesloopt zouden gaan worden, hadden ze die investeringen nooit gedaan.

Slechte informatie door Vestia
Vestia heeft de bewoners pas zeer laat ingelicht over de plannen. Veel bewoners waren niet op de hoogte dat er zoveel woningen gesloopt zouden gaan worden. Een corporatie die aangeeft dat er ondergrondse containers zullen komen, geeft ook niet het signaal af dat de woningen op korte termijn gesloopt zullen gaan worden.
Eén bewoner heeft verkeerde informatie gekregen: hem was verteld dat de woningen ofwel gerenoveerd zouden worden, te koop zouden worden aangeboden, of gesloopt zouden worden, maar dan pas in 2015.

Waterpartij is onzin
Eén bewoner heeft aangegeven dat de geplande waterpartij onzin is. De waterpartij gaat ten koste van te veel woningen en is volgens hem alleen een middel om de prijs van de woningen op te drijven.

5. De Bomenwijk volgens de bewoners

Buurtgevoel
Aliën vraagt hoe het volgens de bewoners zit met het buurtgevoel in de Bomenwijk. Vestia heeft het idee dat er een hoge doorstroom in de Bomenwijk is, en dat mensen maar weinig contact met elkaar hebben.
Dat wordt door de bewoners anders ervaren: het buurtgevoel is in de flat zeer sterk. In de eengezinswoningen wonen veel ouderen en is het buurtgevoel misschien iets mindere sterk dan in de flat, maar goed genoeg. Men vertrouwt elkaar en weet dat men op elkaar kan rekenen. Het contact met de naaste buren is over het algemeen goed en men heeft wat voor elkaar over.

Overlast
In de flat is er wel eens sprake van overlast, maar dat heeft ook te maken met de gehorigheid van de woningen. De bewoners maken wat dat betreft ook onderscheid tussen overlast en overlast. Huiselijk geluid moet je kunnen accepteren en wordt door een aantal zelfs als 'gezellig' ervaren.
Een aantal bewoners heeft echter ook last van aanhoudende overlast en daar wordt niets aan gedaan. De overlastgevers zijn bekend, maar men onderneemt geen actie. De bewoners krijgen het gevoel dat je met asociaal gedrag nog het verst komt.

Eén van de bewoners geeft aan dat Vestia bij het plaatsen van mensen rekening moet houden met hun situatie. Zo moet je volgens hem gezinnen met kinderen niet op de bovenste verdieping plaatsen, dat zorgt altijd voor overlast en het is niet leefbaar voor zo'n gezinnetje. Een andere bewoonster is het hier niet mee eens. Zij heeft haar kinderen zonder problemen grootgebracht op een flat. Je moet je kinderen alleen bijbrengen om zachtjes te doen voor de buren.

Bijzondere groepen
Bijzondere groepen zijn er niet echt volgens de bewoners. Er woont echt van alles in de Bomenwijk. Er is wel behoefte aan grotere woningen in verband met grote gezinnen, o.a. allochtone gezinnen.

Verder geven de bewoners aan dat er een hoge doorstroom is van woningen met jongeren (voornamelijk 2-kamerwoningen). Die jongeren wonen vaak tijdelijk in de Bomenwijk. Zodra er kinderen worden geboren, verhuizen ze ergens anders naar toe.

6. Sociaal plan
Voordat een ingrijpend plan als voor de Bomenwijk uitgevoerd kan worden moet er nog een heleboel worden geregeld en afgesproken. Één van die onderwerpen is het 'Sociaal Plan'. In het sociaal plan worden afspraken vastgelegd tussen Vestia en de bewoners. Voorbeelden zijn afspraken over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding, wie wordt wanneer urgent, afspraken over hulp en begeleiding die Vestia biedt bij het zoeken naar andere woonruimte etc. Dat sociaal plan moet nog worden gemaakt. De bewonerswerkgroep wil zich daar intensief mee bemoeien en gaat er in maart mee aan de slag. De vraag aan bewoners uit de Bomenwijk is of er bewoners zijn die daar aan mee willen helpen. Ook wil de bewonerswerkgroep graag weten welke onderwerpen bewoners uit de Bomenwijk belangrijk vinden om in het sociaal op te nemen.

Terugkeergarantie
De bewoners willen graag weten hoe het zit met een terugkeergarantie. Ze hebben in ieder geval zelf het idee dat terugkeren voor hen geen optie zal zijn, omdat de woningen waarschijnlijk te duur zullen zijn. Ruud Majolee geeft daarnaast aan dat het waarschijnlijk pas mogelijk is om terug te keren naar het gebied tijdens fase 3. Daarvoor zijn er nog geen woningen om naar terug te keren.
Bewoners zijn ook benieuwd of de mogelijkheid bestaat van tijdelijke woningen en of de verhuiskosten-vergoeding twee maal uitgekeerd wordt in het geval van een tijdelijke woning.

Huurgewenning
Sommige corporaties komen met een voorstel voor huurgewenning. Je groeit dan in een paar jaar naar de nieuwe huurprijs toe, zodat je er aan zou kunnen wennen. Volgens de bewoners wen je daar nooit aan. Het gaat de kant op dat je ongeveer 50% van je netto inkomen kwijt bent aan huur.

Verhuiskostenvergoeding
Aliën vertelt de bewoners dat de verhuiskostenvergoeding in elk geval is vastgesteld op € 5000,-. Overigens gaat deze verhuiskostenvergoeding pas werken, als een gebied als actiegebied wordt aangemerkt. Volgens de bewoners klinkt dat wel goed, € 5000,- maar kan je daar in de praktijk niet zoveel mee doen.

Verhuizen
Door de plannen van Vestia moeten de bewoners waarschijnlijk verhuizen. De bewoners zijn van mening dat Vestia dan ook maar moet zorgen voor een nieuwe betaalbare woning in de Bomenwijk. De Bomenwijk wordt door de meeste bewoners gezien als één van de mooiste plekjes van Delft. Mensen zijn absoluut niet van plan om te moeten verhuizen naar de Regio. Ruud geeft aan dat als mensen nu verhuizen, ze direct hun woonduur kwijt raken. Als je dan na een jaar denkt dat je niet prettig woont, heb je bijna geen kans op een andere woning.

Ruud Majolee geeft aan dat een aantal bewoners wellicht denkt dat de herstructurering een kans biedt om er beter van te worden. Hij drukt de bewoners op het hart om hier niet te veel van voor te stellen. Als de Bomenwijk als actiegebied wordt aangewezen, zullen huurders urgentie krijgen bij het zoeken naar een nieuwe woning. In Delft is men echter ook in de Poptahof, de Wippolder en op andere plekken bezig met herstructurering. Ook die mensen zijn allemaal urgent woningzoekend. Die urgentie stelt daarom niet zoveel voor.

Plannen maken een hoop kapot
Eén van de bewoners heeft al ervaring met herstructurering in de Wippolder. Hij geeft aan dat de plannen van Vestia een koop kapot maken en dat Vestia niet lijkt te weten wat ze de bewoners aandoen:
- de sociale samenhang in de Bomenwijk is nu heel sterk. Dat ben je kwijt na de herstructurering.
- het sociale leven van een hoop (vooral oudere) mensen stelt niets meer voor als ze moeten verhuizen.
- een hoop mensen hebben hun 'roots' in de Bomenwijk. Die mensen jaag je nu weg.
- door een grootschalige herstructureringsopgave zullen een hoop winkels het niet meer redden en verdwijnen.

Huurverhoging
Bewoners vinden het belangrijk dat als er met de herstructurering wordt gestart, er geen jaarlijkse huurverhogingen meer plaats zullen vinden.
Ze willen ook duidelijkheid over de 70% regeling. Is het inderdaad zo dat als 70% van de bewoners van een fasegebied tegen de plannen is, er niet gesloopt kan worden?

7. Beheerplan
Aliën vraagt de bewoners wat er in het beheerplan moet komen te staan. Hoe zorgen we ervoor dat de wijk leefbaar blijft tijdens de herstructurering? De bewoners noemen de volgende punten:
- Belangrijk dat er een goed aanspreek punt is. Als er problemen zijn, moeten die gezamenlijk opgelost worden.
- Fasegebied moet goed afgeschermd en afgesloten worden middels hekken.
- Controle, controle, controle.

8. Sluiting
Aliën sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng. Het verslag van deze vergadering zal aan iedereen worden toegezonden. De Bewonerswerkgroep neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia.
Verder kan iedereen met vragen of voor meer informatie contact opnemen met de Bewonerswerkgroep en kunnen ze zich opgeven om mee te denken in één van de werkgroepen Sociaal Plan of Beheerplan.

Terug naar boven

Bomenwijk

Straatgesprek Esdoornlaan

op 22 februari 2005

Aanwezig:

7 bewoners, Corine Grabijn, Fred Brans (notulist), Ruud Majolee, Fred Koning, Elly van Ark (Bewonerswerkgroep), AliŽn van der Haar (Steunpunt Wonen)

1.†††††††† Opening

AliŽn van der Haar van Steunpunt Wonen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens volgt er een kort voorstelrondje.

De avond wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk.

In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners per straat bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

2.†††††††† Bewonerswerkgroep Bomenwijk

De Bewonerswerkgroep Bomenwijk vindt het belangrijk om de aanwezigen te informeren over wat ze tot nu toe hebben gedaan. Ruud Majolee geeft zijn indruk weer van wat het afgelopen jaar gebeurd is. In maart 2004 maakte Vestia bekend dat ze de wijk ingrijpend wilden opknappen middels herstructurering. Kort daarop kreeg de net opgestarte bewonerswerkgroep een eerste plan waarover we mee konden praten bij Vestia. In augustus volgde een uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Dit plan zorgde bij de Bewonerswerkgroep voor veel verwarring, omdat het wezenlijk verschilde van de eerste opzet. In december presenteerde Vestia het plan aan de bewoners, waarbij vragen gesteld konden worden. Hierbij ontstond binnen de Bewonerswerkgroep het idee om per straat gespreken te voeren met bewoners waarin zij juist hun mening ten aanzien van die plannen voor de wijk konden geven. De straatgesprekkken vinden deze maand plaats, het straatgesprek Esdoornlaan is de laatste bijeenkomst. Afgelopen zaterdag is hierover al een artikel in de Delftse Post verschenen. De opkomst per avond is wisselend geweest. Alle avonden bij elkaar is de opkomst toch wel lager dan je zou wensen.

Binnen de werkgroep houdt men zich nu bezig met de wateropgaaf, de plaats van een supermarkt, contact met gemeente en politiek en voorts de communicatie, naast natuurlijk de algemene gang van zaken.

Eind maart dient er een voorlopige visie van Vestia voor de Bomenwijk bij de gemeente Delft te liggen. Ook moet Vestia dan klaar zijn met hun idee voor de verkoop van bestaande (eengezins)-woningen en het daarbijhorende renovatieplan. Pas daarna kan er begonnen worden met de uiteindelijke uitwerking van de plannen. Plannen waarbij de bewonerswerkgroep betrokken wil blijven, net als bij het opstellen van het sociaalplan en beheerplan.

3.†††††††† Het planÖ..† hoe denken de bewoners daar over

Om te achterhalen hoe de aanwezige bewoners denken over de plannen die in december 2004 door Vestia zijn gepresenteerd wordt gevraagd om een aantal positieve en een aantal negatieve kanten van het plan op te schrijven: positief op groen papier, negatief op rood papier. Vervolgens worden de reacties verzameld en in groepjes geclusterd.

Bij vrijwel al de reacties is de toon dat het waardevoller is de woningen te behouden dan ze te slopen. Argumenten daartoe zijn dat men er nu goed woont, de woningen voldoen en betaalbaar zijn. Kritiek is er ten aanzien van het lawaai en de vervuiling van de A13 en het slecht onderhoud van het groen. Een specifiek probleem is schade aan woningen als gevolg van bouwactiviteiten. Een bewoner merkt op dat de herstructurering te vroeg komt. Overal in het land is er protest tegen grootschalige herstructureringplannen, o.a. in Nieuw-Crooswijk in Rotterdam

Ten aanzien van Vestia en diens plannen is er kritiek en wantrouwen.

Bomenwijk nu

Bewoners geven aan op een prima locatie te wonen. Vlak bij zowel de binnenstad met zijn voorzieningen als het groen van de Delftse Hout.

Herstructureringsplannen Bomenwijk

De huidige plannen zijn er voor mensen met een grote beurs. Men is bang voor scheve verhoudingen tussen bewoners in oudbouw en bewoners in dure moderne woningen. Er wordt een "gouden rand" gecreŽerd. Verder wordt er geen rekening gehouden met alleenstaanden.

Het TE KOOP aanbieden van de woningen laat op zich wachten.

Renovatie

Er wordt naar voren gebracht dat bewoners hier goed zitten. Meerdere mensen geven aan dat het beter is als de wijk wordt opgeknapt middels renovatie. Vanuit de bewonerswerkgroep wordt opgemerkt dat op verzoek van de bewonerswerkgroep Vestia een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de haalbaarheid van renovatie door een architectenbureau. Uit dat onderzoek bleek dat er dusdanig fors geÔnvesteerd moet worden om de woningen weer geschikt te maken voor toekomstige bewoners, dat het niet meer rendabel is om te renoveren.

Een aantal mensen geeft aan dat het vreemd is dat er schilderwerk aan de woningen is uitgevoerd. Daarmee wordt het signaal afgegeven dat de woningen niet gesloopt gaan worden.

Ouderenhuisvesting

Er zijn veel ouderen in de wijk en een seniorenflat is zonder meer welkom. Het liefst met de nodige voorzieningen voor ouderen, zoals een ontmoetingsruimte, fysiotherapie e.d.. (Bij de nieuwbouw Bieslandhof zijn die voor een deel al gepland). Ook zou de bouw gecombineerd kunnen worden met die van de winkels. Het aantal ouderen in de wijk die behoefte heeft aan een seniorenwoning, zou wel eens veel groter kunnen zijn, dan waarin de plannen op wordt ingespeeld.

Betaalbaarheid

De wijk is nu nog steeds aantrekkelijk met name door de lage huur. Het is een opstapmogelijkheid voor jongeren. De plannen zijn alleen voor mensen met een grote beurs. Nu zijn er al bewoners die problemen hebben met de betaling van de steeds hoger wordende huren. Huursubsidie of huurgewenning zijn maatregelen die voor de toekomst geen zekerheid bieden.

Supermarkt

De huidige winkels zouden vervangen moeten worden door nieuwbouw, maar niet ten koste van woningen. Meer een buurtsuper.

Ook wordt gezegd dat de huidige winkelpanden een betere bestemming dienen te krijgen.

Overlast

Een aantal mensen ervaren dat de wijk is achteruitgegaan. Er zijn asociale types komen wonen. Nieuwe bewoners zouden begeleid moeten worden. Nu kan het gebeuren dat er herhaaldelijk problemen zich voordoen (blokje Lindelaan). Vestia zou qua toewijzing een oplossing moeten zoeken. PatiŽnten uit het Joris die in de Bomenwijk zijn gehuisvest dienen adequaat begeleid te worden.

Ook gedragen sommige bewoners zich aso door geluidsoverlast te veroorzaken. Er is vervuiling rond containers. Een aantal woningen ziet er niet uit. Dat heeft een negatieve uitstraling.

Men ondervindt nog geen echte overlast qua parkeren. Gevolgen van de zone met betaald parkeren vallen ook mee. Wel moet men ervoor oppassen dat de speeltuin niet plaats moet maken voor extra parkeerplaatsen voor de Bieslandhof.

Woningkwaliteit

Een aantal bewoners vindt dat Vestia er mede debet is aan de verwaarlozing. Een aantal woningen aan de Esdoornlaan zou schade ondervinden als gevolg van de bouwwerkzaamheden van de Bieslandhof vanwege het heien en het bemalen. Het gaat dan om scheuren en verzakkingen van de woning. Er wordt aangeraden de schade goed te registreren en het te melden bij Vestia. De angst wordt uitgesproken dat de uitvoering van de huidige plannen vergelijkbare gevolgen zal hebben voor die woningen die nu nog mogen blijven staan. Zelfs is men bang dat de woningen als gevolg hiervan alsnog worden gesloopt.

4.†††††††† Sociaal plan

Er wordt een aantal punten genoemd die in een dergelijk plan moeten worden opgenomen. Het belangrijkste is wel vervangende woonruimte. Men wil persť in Delft kunnen blijven wonen. Maar het liefst in de Bomenwijk, omdat men daar toch ooit voor gekozen heeft. Mensen die willen terugkeren in de Bomenwijk, moeten terug kunnen. Er zou een terugkeergarantie moeten komen.

AliŽn van der Haar vertelt dat per 1 januari 2005 de verhuiskostenvergoeding 5000 euro bedraagt. Men vindt belangrijk dat de huursubsidie gehandhaafd blijft en wil ook andere financiŽle garanties hebben. Ook wordt verteld dat de verhoging van de WOZ-waarde van de woning risico voor huurprijs in de toekomst met zich meebrengt. Langzamerhand zouden huurverlagingen beter op zijn plaats zijn.

Beheerplan

Er zou bij de uitvoering van de plannen voor de herstructurering van de Bomenwijk toezicht moeten komen. Deze zou moeten toezien op de algehele leefbaarheid tijdens de sloop en bouw. Ook zou er extra aandacht moeten zijn voor de vuilcontainers. Men is bevreesd voor een verhoogde inbraakgevoeligheid van de woningen tijdens de uitvoering. Leegstand van woningen zou voorkomen moeten worden, o.a. door mensen met een tijdelijk contract te plaatsen. Dichtgespijkerde woningen alleen en dan pas als het goed gebeurt.

Voor de bewoners dient er een aanspreekpunt vanuit Vestia te komen in de wijk. En de bewonersorganisatie moet actief zijn en blijven.

5.†††††††† Afsluiting

Er wordt gesteld dat er met deze straatgesprekken iets gedaan moet worden. Als belangrijkste conclusie valt te melden dat deze bewoners vooral tevreden zijn in de Bomenwijk. Vanwege de locatie en ook de betaalbaarheid van hun woningen.

AliŽn van der Haar sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng. De Bewonerswerkgroep neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia. AliŽn wijst de bewoners er wel op dat niet alles wat gevraagd en geopperd is ook uitgevoerd zal kunnen worden. Het verslag van deze vergadering zal aan iedereen worden toegezonden.

 

Aanwezig: Femke Bakker, Maryka Scholten, Ahmet ÷zkuzudenli (Bewonerswerkgroep) AliŽn van der Haar (Steunpunt Wonen), 2 bewoners.

Aangezien er maar 2 bewoners aanwezig zijn, wordt de bijeenkomst verkort.

Beide dames vinden de Bomenwijk een " armoedige troep". Er is een instroom van mensen die niet meer betrokken zijn bij de buurt en er een rotzooi van maken. Het is een "asociaal zooitje". Auto's worden op straat gerepareerd. Het zijn vooral de mensen uit de duplexwoningen.

Ouderen

Er wonen veel ouderen in de wijk, o.a. in de Elzenlaan. Dus het is goed dat er een seniorenflat komt.

Vestia doet niets

Een mevrouw klaagt dat Vestia bijna niets aan onderhoud doet. Ze heeft regelmatig gebeld met klachten over vocht en tocht, maar Vestia doet niets.

Brief

Verder heeft een mevrouw die niet aanwezig kon zijn, een brief afgegeven met haar opmerkingen over het plan.

Supermarkt

Zij voorstander van een winkel onder de seniorenflat. Dan is de winkel meer bij de uitgang van de wijk, zodat er geen grote bezorgauto's door de wijk hoeven te rijden. Het buurthuis zou er ook in geplaatst kunnen worden.

Duplexwoningen

Verder vraagt ze zich af of er niet gekeken kan worden naar diegenen die er per se willen blijven wonen (vooral de mensen met een uitkering) en zoveel mogelijk duplexwoningen in de wijk laten staan.

Mevrouw is tegen grootschalige sloop. Genoeg mensen zijn er dik tevreden mee en kunnen niet meer betalen. Ook voor deze mensen moet er een plek blijven om te wonen.

"Het geleuter dat ze niet meer van de tijd zijn, is alleen maar omdat deze huisjes niets meer opbrengen. Ze zijn juist wel van deze tijd, nu op alles zo beknibbelt wordt door de regering".

Terug naar boven

Aanwezig: Ahmet ÷zkuzudenli (Bewonerswerkgroep) AliŽn van der Haar, Erdal Bozdag, adviseur en tolk (Steunpunt Wonen), 7 bewoners.

1. Inleiding

AliŽn van der Haar van Steunpunt Wonen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens volgt er een kort voorstelrondje.

De avond wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. Ahmet zit in de Bewonerswerkgroep. AliŽn is adviseur van de bewonerswerkgroep en Erdal is mee ter ondersteuning. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk.

In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

Uit een kort voorstelrondje blijkt dat van de aanwezigen 6 personen in een portiekwoning wonen en 1 persoon in een eengezinswoning. De man die in de eengezinswoning woont, woont er al 40 jaar en wil er niet weg.

2. Het plan Ö hoe denken bewoners daarover?

AliŽn van der Haar geeft een korte toelichting op het plan. Er zijn nu 630 woningen in de wijk. Als het plan van Vestia doorgaat dan komen er 390 woningen terug. Daarvan zit 40% in de sociale huur en 60% in de dure sector. Er is uitgerekend dat 1 op de 6 personen terug kan komen.

Een persoon vraagt zich af of 1 op de 6 bewoners terug kan komen. Volgens hem heeft bijna iedereen die in de Bomenwijk woont een minimum inkomen. In de meeste gezinnen is er maar 1 persoon die werkt, of een uitkering heeft. Het plan van Vestia is er alleen om geld te verdienen.

AliŽn legt uit dat er in de Bomenwijk ook mensen wonen die wel wat meer kunnen betalen voor een woning, alleen zijn dit er niet zoveel als waarvan Vestia voor haar plannen vanuit gaat.

Het plan staat toch al vast?

Nee, de gemeenteraad stelt het plan vast . Dit zal waarschijnlijk na de zomer gebeuren. Gevraagd wordt naar de 70%regeling. Er circuleren nu al brieven door de wijk waarin gevraagd wordt om een handtekening te zetten als je tegen de slopen van woningen bent.

AliŽn van der Haar legt uit dat deze brieven geen juridische status hebben. De 70% regeling is van toepassing als het om een concreet bouwplan gaat.

Een aantal mensen is van mening dat Vestia de bewoners niet serieus neemt. Vestia wil de woningen slopen, maar ze heeft de bewoners niets te bieden.

Een persoon stelt voor:

 1. Bewoners blijven wonen in de huidige woning (tegen sloop)
 2. Als dat niet mogelijk is, moet het mogelijk zijn dat mensen een woning in de Bomenwijk kopen (minimale prijs)
 3. Meer sociale huurwoningen bouwen.

AliŽn geeft aan dat het kopen van een nieuwbouwwoning moeilijk wordt als je een laag inkomen hebt. Weliswaar wordt een aantal woningen in de sociale sector gebouwd, maar deze zijn qua prijs duurder dan een bestaande huurwoning. Bovendien komen deze woningen niet in aanmerking voor koopsubsidie (te duur).

 

Niet alleen geldÖ

Een aantal bewoners merkt op dat het hun niet alleen om geld gaat. Zijn kinderen wonen hier, gaan hier naar school en hebben in de wijk hun vriendjes. Het is niet wenselijk dat de kinderen naar een andere school moeten, opnieuw moeten wennen en nieuwe vriendje moeten maken.

Verder is de Bomenwijk een rustige buurt, met het Delftse Hout vlakbij.

ďDe Bomenwijk is als een dorp in TurkijeĒ

Veel mensen kennen elkaar, vooral binnen de groep. Daarom wil men niet weg uit de Bomenwijk.

Een persoon gaat er van uit dat de woningen toch wel worden gesloopt. Zorg dan dat we terug kunnen. Er moet een terugkeergarantie komen voor de mensen die in de Bomenwijk willen terugkeren.

Onderhoud slecht

Bij een aantal woningen is het onderhoud niet goed. Het is vochtig in de woning en er is wateroverlast in de kelders. Vestia voert bijna geen onderhoud aan de woning meer uit, bv. verhelpen stank in de badkamer, stopcontacten die niet meer functioneren. AliŽn zal dit doorgeven aan Vestia (nb. Misschien geen servicecontract?)

Twee mensen zijn voor sloop van de woning, want de woningen zijn slecht. Een persoon wil een betere woning van vanwege zijn gezondheid. De huidige woning is vochtig, tochtig, koud.

Seniorenwoning

Er is belangstelling voor de seniorenwoningen, vooral omdat de woningen toegankelijk zijn met lift. De woningen zouden wel betaalbaar moeten zijn en 4 kamers hebben.

Grote woningen

Als er nieuwe woningen worden gebouwd, moeten er ook grote woningen komen. Niet zozeer vanwege het grote aantal kinderen, maar vooral omdat er regelmatig bezoek blijft logeren. De woningen zouden ook grotere keukens moeten hebben en een groter balkon. De huidige balkons zijn zo klein, daar kun je ís avonds niet lekker buiten zitten.

En verderÖ.

Volgens Vestia voldoen de woningen niet meer. Ze moeten zelfs gesloopt worden. Maar waarom worden de huren dan elk jaar verhoogd?

Je kunt bezwaar maken WOZ belasting. De Woonbond heeft een standaard bezwaarschrift opgesteld, die je van internet kan downloaden (woonbond.nl) en zitten bijgevoegd bij dit verslag.

Kortom:

- Een aantal mensen zijn voor sloop van de woning, een aantal zijn tegen.

- Bijna iedereen wil in de Bomenwijk blijven wonen/terugkeren vanwege de kinderen, vrienden, sociale samenhang e.d.

3. Beheerplan

Als het plan van Vestia doorgaat, dan duurt het tot 2014 voordat alles is gerealiseerd.

Om mensen tot die tijd prettig te laten wonen, moeten er een aantal zaken geregeld worden. Het gaat dan om de woning, de woonomgeving en het samenleven in de wijk.

De mannen geven aan dat de volgende zaken geregeld moeten worden:

-          Voorkom inbraken, vooral als er woningen leeg staan bestaat er risico voor andere woningen.

-          Geen junks

-          Goede afspraken met de wijkagent. Deze is nu moeilijk te bereiken

-          Inbraak in de woning, dan op tijd reageren. Nu soms erg laks.

-          Schade vergoeden als er iets beschadigd wordt door sloop- of bouwwerkzaamheden (bv. beschadiging aan de auto).

-          De vuilcontainers in de straten zijn snel vol, ook door afvaltoeristen. Een persoon heeft dit doorgeven aan Stadsbeheer. Deze nam de klacht niet serieus en ondernam geen actie. Vervolgens kon deze man zijn afval niet meer in de container doen, zette het naast de container en kreeg een boete! Goed gedrag wordt dus niet altijd beloont...

4. Sociaal plan

Voordat een ingrijpend plan als voor de Bomenwijk uitgevoerd kan worden, moet er nog een heleboel geregeld worden en afgesproken. Een van die onderwerpen is het Sociaal Plan. In het sociaal plan worden afspraken vastgelegd tussen Vestia en de bewoners. Voorbeelden zijn afspraken over de hoogte van de verhuiskosten vergoeding, wie wordt wanneer urgent etc. Dat sociaal plan moet nog gemaakt worden. De Bewonerswerkgroep gaat daar intensief mee aan de slag en wil graag van bewoners horen welke zaken er geregeld moeten worden.

Opgemerkt wordt dat 5.000 euro verhuiskostenvergoeding te weinig is. AliŽn legt uit dat dit een vergoeding is voor de gemaakte kosten van de verhuizing, het gaat niet om de werkelijk gemaakte kosten. Een persoon vraagt of het niet handig is om een schilderbedrijf te vragen hoe duur het is om een woning te verven. AliŽn antwoordt dat dat niet zoveel zin heeft, het is een afspraak die voor de heel gemeente Delft geldt.

Gevraagd wordt of de huurprijs en het woningtype hetzelfde zijn als je je woning uit moet.

AliŽn antwoordt dat de je dan urgentie krijgt, maar verder gelden de normale criteria (huishoudengrootte, inkomen e.d.). Woningen met een huurprijs van 250 euro zijn er niet zovel meer. Bovendien bestaat de kans dat het woningen betreft die op den duur ook geherstructureerd worden.

Er moet een terugkeergarantie komen. Ook zouden mensen die veel in hun woning hebben geÔnvesteerd geld terug moeten krijgen.

De aanwezigen vinden het erg wenselijk als ze actief begeleid worden in het zoeken naar een woning. Huisbezoek om de wensen in kaart te brengen en meehelpen met zoeken.

De aanwezigen vinden dat de urgentie en de verhuiskostenvergoeding zo spoedig mogelijk in moet gaan. En meteen geldig voor de hele wijk, niet alleen per fase.

5. Communicatie

Het zou wenselijk zijn als belangrijk informatie vertaald wordt. De nieuwsbrieven zien er op zich mooi uit, maar niet iedereen begrijpt wat er staat. De aanwezigen zijn niet op de informatiebijeenkomsten van Vestia geweest. Het is te grootschalig en mensen kunnen het voor een deel niet volgen. Een aantal vindt dat Vestia ze niet serieus neemt.

Men vindt het prettig om nu in zoín kleine groep en in eigen taal over de plannen te praten en stellen het zeer op prijs dat hier een vervolg aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld als er meer duidelijkheid is over de plannen.

6. Vervolg

AliŽn sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng. Het verslag van deze vergadering zal aan iedereen worden toegezonden. Ook zal een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde meegestuurd worden.

De Bewonerswerkgroep neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia. AliŽn wijst de bewoners er wel op dat niet alles wat gevraagd en geopperd is ook uitgevoerd zal kunnen worden.

Verslag Groepsbijeenkomst Turkse vrouwen op maandag 21 februari 2005

Aanwezig: AliŽn van der Haar, Atiye Atay, adviseur en tolk (Steunpunt Wonen), Marjan Laarakker (Nederlandse les) en 9 bewoners.

1. Inleiding

AliŽn van der Haar van Steunpunt Wonen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens volgt er een kort voorstelrondje.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bewonerswerkgroep Bomenwijk. De Bewonerswerkgroep heeft regelmatig contact met Vestia om over de plannen te praten. De Bewonerswerkgroep wil dan kunnen verwoorden wat leeft bij de bewoners van de Bomenwijk.

In december vorig jaar zijn twee informatiebijeenkomsten geweest die door Vestia zijn georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is vooral Vestia aan het woord geweest en hebben bewoners weinig kans gekregen hun mening te geven. Vandaar dat de Bewonerswerkgroep het initiatief heeft genomen om de bewoners bij elkaar te roepen en te horen hoe ze over de plannen denken en wat ze er van vinden.

2. Het plan ... hoe denken bewoners daarover?

AliŽn van der Haar geeft een korte toelichting op het plan.

Gevraagd of iedereen terug kan komen. AliŽn van der Haar antwoordt dat er minder woningen gebouwd worden Er zijn nu 630 woningen in de wijk. Als het plan van Vestia doorgaat dan komen er 390 woningen terug. Daarvan is 40% in de sociale huur en 60% in de dure sector.

Woningen niet goed

Een vrouw merkt op dat de huur laag is, maar de binnenkant van de woning zou grondig gerenoveerd moeten worden.

Er zijn nogal wat klachten over de woningen. Het is er vochtig, er staat water in de kelder en de woningen zijn klein. Het gaat dan niet alleen om portiekwoningen, ook de eengezinswoningen zijn aan een opknapbeurt toe.

Sloop of renovatie

Er moet wat gebeuren aan de woning. Daar is iedereen het wel over eens. De meeste mensen willen niet dat hun woning gesloopt gaat worden. Het zijn weliswaar kleine woningen, maar het zijn goedkope woningen. De woningen zouden dan wel gerenoveerd moeten worden. Een aantal mensen woont al lang in de wijk. Zo woont een mevrouw al 25 jaar in de Bomenwijk en wil niet meer verkassen. Sommige mensen zijn blij dat de woningen worden gesloopt. De woningen zijn niet goed, de binnenkant is slecht, de kelder staat regelmatig vol met water en de keuken is te klein.

Grote goedkope woningen

Er is behoefte aan grote woningen. Een mevrouw woont met haar 5 kinderen in een portiekflat. Ze wil graag een grotere woning, het liefst op de begane grond zodat haar kinderen in de tuin kunnen spelen.

De meeste vrouwen vinden de woningen klein. Ze zijn gewend aan een grote keuken, een centrale hal en grote badkamer.

Als er nieuwe woningen moeten komen, dan zouden het grote goedkope woningen moeten zijn. AliŽn van der Haar legt uit dat dit moeilijk zal worden. Nieuwbouw grote woningen zijn vaak duur.

De aanwezigen vinden dat er in ieder geval meer sociale huurwoningen moeten komen.

Speelvoorzieningen

Er zouden meer speelvoorzieningen moeten komen voor de kinderen. Ook zouden er meer bankjes moeten komen. Voor de ouders om toezicht te houden op hun kinderen, maar ook† voor de ouderen. De speeltuintjes, maar ook de straten moeten hondenpoepvrij zijn.

Een grote familie

Alle aanwezigen geven aan dat ze veel contacten met elkaar en anderen in de wijk hebben. Het voelt als een grote familie. Daarom willen de mensen ook niet weg uit de Bomenwijk. Slechts een vrouw geeft te kennen uit de wijk weg te willen, maar dit komt vooral omdat ze dicht bij de school van haar kinderen wil wonen

Seniorenflat

Een seniorenflat is een prima, omdat er dan geen trappen meer gelopen hoeven te worden. De woningen zouden wel groot moeten zijn en meerdere kamers bevatten. Bij sommige Turkse ouderen wonen de kinderen nog thuis en men heeft regelmatig bezoek van familie uit Turkije.

Ook een supermarkt wordt op prijs gesteld.

3. Beheerplan

AliŽn van der Haar geeft aan dat als het plan van Vestia doorgaat, het tot 2014 duurt voordat de plannen zijn gerealiseerd. Om mensen tot die tijd prettig te laten wonen, moeten er een aantal zaken geregeld worden. Het gaat dan om de woning, de woonomgeving en het samenleven in de wijk.

De volgende zaken moeten er volgens de aanwezigen in ieder geval geregeld worden:

 • leegstaande woningen zo snel mogelijke dichttimmeren
 • geen junks
 • als er klachten zijn, direct verhelpen. Nu al regelmatig geluidsoverlast van buren (harde muziek, dronken, high)

4. Sociaal plan

Voordat een ingrijpend plan als voor de Bomenwijk uitgevoerd kan worden, moet er nog een heleboel geregeld worden en afgesproken. Een van die onderwerpen is het Sociaal Plan. In het sociaal plan worden afspraken vastgelegd tussen Vestia en de bewoners. Voorbeelden zijn afspraken over de hoogte van de verhuiskosten vergoeding, wie wordt wanneer urgent etc. Dat sociaal plan moet nog gemaakt worden. De Bewonerswerkgroep gaat daar intensief mee aan de slag en wil graag van bewoners horen welke zaken er geregeld moeten worden.

Gevraagd wordt hoe hoog de verhuiskostenvergoeding is. De verhuiskostenvergoeding bedraagt 5000 euro. Een mevrouw vraagt of je deze vergoeding ook krijgt als je naar Turkije gaat. En als je twee keer verhuist omdat je in de Bomenwijk wil blijven wonen, krijg je dan 2 keer 5000 euro? AliŽn geeft aan dat je in dat geval niet twee keer de verhuiskostenvergoeding ontvangt. Het zal wel meer zijn dan 5000 euro, maar hoeveel precies is nu nog niet bekend.

Een andere vraag is of je voorrang krijgt als je van een sloopwoning naar een bestaande woning in de Bomenwijk gaat. AliŽn van der Haar geeft aan dat dit in het sociaal plan geregeld moet worden.

Er moet snel bekend worden wanneer mensen moeten verhuizen en wanneer de woningen gesloopt gaan worden. Hier is veel onduidelijkheid over en dat brengt onrust met zich mee.

Een andere zaak die geregeld moet worden is de begeleiding. Vestia moet bij de mensen thuis komen, om te praten over de plannen en om de woonwensen inventariseren. Ook willen de mensen hulp bij het zoeken van een woning, dus dat Vestia actief de mensen begeleidt.

5. Vervolg

AliŽn van der Haar dankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en voor het feit dat de aanwezigen bereid waren hun Nederlandse les voor deze bijeenkomst wilden onderbreken.

Het verslag van deze bijeenkomst zal aan iedereen worden toegezonden. Ook zal een planning meegstuurd worden.

De Bewonerswerkgroep neemt de uitkomsten mee in haar discussies met Vestia. AliŽn wijst de bewoners er wel op dat niet alles wat gevraagd en geopperd is ook uitgevoerd zal kunnen worden.

Samenvatting van alle Straatgesprekken

Samenvatting van alle Straatgesprekken

1.††††† Inleiding

Op 1 en 6 december jl. heeft Vestia Delft informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij Vestia haar plannen voor de Bomenwijk aan de bewoners heeft gepresenteert. Als vervolg hierop heeft de bewonerswerkgroep samen met Steunpunt Wonen bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Doel van deze bewonersgesprekken was te horen wat er leeft onder de bewoners, de betrokkenheid van bewoners te verbreden en het vertrouwen bij bewoners op te bouwen.

Bewoners zijn per straatdeel op volgorde van de voorgestelde fasering van Vestia uitgenodigd. Daarnaast heeft een aantal groepsgesprekken plaats gevonden met specifieke groepen zoals Turkse vrouwen, Turkse mannen en kinderen. Van februari tot en met maart zijn in totaal zes straatgesprekken en drie groepsgesprekken gevoerd en zijn er 118 mensen gesproken. Daarbij moet opgemerkt worden dat de opkomst het hoogst was bij de eerste drie straatgesprekken. Op een bijeenkomst waren maar slechts 2 bewoners aanwezig. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de plannen minder leven bij bewoners naarmate men later in de fasering is.

Tijdens de bewonersgesprekken stonden drie onderwerpen centraal: het stedenbouwkundig plan van Vestia (o.a. woningen, supermarkt, water), het sociaal plan en het beheerplan. Er is ingegaan op de hoofdlijnen van de plannen van Vestia en dan met name de vraag hoe bewoners tegen de vernieuwing van de wijk aan kijken. De bevindingen van deze discussie neemt de bewonerswerkgroep mee in haar advies over de plannen van Vestia.

In deze samenvatting wordt eerst ingegaan op de reacties van bewoners op de plannen van Vestia.. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de uitkomsten van de straatgesprekken en van de groepsbijeenkomsten. Vervolgens wordt ingegaan op het sociaal plan en het beheerplan. Bij de meeste gesprekken heeft de nadruk gelegen op de discussies over het plan, en minder op het sociaal plan en beheerplan. Inspraak en communicatie zijn in een hoofdstuk opgenomen, omdat hieraan door bewoners groot belang is gehecht.

2.††††† Het plan Ö hoe denken bewoners daarover

         Straatgesprekken

We willen niet weg!

De algemene tendens is: we willen niet weg! Onder andere omdat veel mensen lang in de wijk prettig wonen. Maar ook omdat de woningen betaalbaar zijn. Het is gezellig en er heerst echt een ďons-kent-onsĒ -gevoel. De samenhang onder de bewoners is groot. Als er gesloopt gaat worden, dan zullen mensen van elkaar vervreemden. De meeste bewoners hebben niet veel te besteden en komen hierdoor niet in aanmerking voor een koopwoning. Bovendien komen er maar weinig sociale huurwoningen terug in het plan, en van deze woningen is de huur waarschijnlijk veel hoger dan de huidige huur. Hierdoor zullen veel mensen tegen hun zin de wijk uit moeten, of worden mensen gedwongen om in een duurdere woning te gaan wonen.

Renovatie

Veel mensen vragen zich af waarom de woningen niet gerenoveerd kunnen worden. Met name in de portiek- en duplexwoningen zijn klachten over vocht, tocht en geluidsoverlast. Ook zijn de douches en toiletten te klein en is er geen centrale verwarming. Dat moet aangepakt worden, maar dan heeft renovatie de voorkeur.

Lang niet alle bewoners ervaren hun woning als slecht. Vaak hebben bewoners zelf veel geld en energie in de woning gestoken en hebben van hun woning een paleisje gemaakt, dat nu gesloopt gaat worden. Als men eerder had geweten dat de woningen op zoín korte termijn gesloopt zouden gaan worden, hadden ze die investeringen nooit gedaan.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van de nieuwbouw is een probleem, omdat bewoners dan of niet terug kunnen komen of veel meer huur moeten betalen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom een groot deel van de bewoners tegen sloop/nieuwbouw is. De plannen zijn alleen voor mensen met een grote beurs. Nu zijn er al bewoners die problemen hebben met de betaling van de steeds hoger wordende huren. Huursubsidie en huurgewenning zijn maatregelen die voor de toekomst geen zekerheid bieden en ook andere lasten worden steeds zwaarder.

Dit geldt vooral voor de ouderen die van een bescheiden inkomen moeten rondkomen. Maar ook jongeren, die de wijk tot nu toe als een opstapmogelijkheid ervaren. Ook wordt er geen rekening gehouden met alleenstaanden met een kleine beurs; nu een groot deel van de bevolking van de Bomenwijk.

Nieuwbouw

Een aantal mensen heeft te kennen gegeven voor de plannen van Vestia te zijn, omdat het mooiere, kwalitatief betere woningen zal opleveren. De huidige woningen, vooral de flatwoningen, zijn klein en versleten. De woningen voldoen volgens deze bewoners niet meer aan de eisen van deze tijd (te klein, te oud) en er is wel het een en ander mis met de woningen. Aanpassing aan het moderne wonen is nodig. Sloop is volgens hen onontkoombaar.

Er is behoefte aan eengezinswoningen. Zo ziet men een groep jongeren tijdelijk in de Bomenwijk wonen. Zodra er kinderen worden geboren, verhuizen ze naar andere wijken. Verder is er vraag naar

grote woningen in verband met grote gezinnen, o.a. van allochtone gezinnen.

Een aantal mensen heeft aangegeven tegen nieuwbouw langs de snelweg te zijn. Ook zijn er mensen die tegen sloop zijn vanwege alle overlast en rommel die het oplevert.

Kopen van huidige woningen

Er is belangstelling voor het kopen van de huidige woningen, maar er is nu nog te veel onduidelijkheid. ď Wat is de prijs, wordt het huis eerst gerenoveerd, wanneer gaat het van startĒ, zijn veelgestelde vragen. De mensen zijn bang voor scheve verhoudingen tussen bewoners in de oudbouw en in de nieuwbouw. En heeft men vraagtekens bij de inpassing van de nieuwbouw en de oudbouw. Ook bestaat de angst dat op termijn alsnog de oudbouwwoningen worden gesloopt.

Wijkbetrokkenheid

De bewoners ervaren de Bomenwijk als gezellig en rustig. Dat moet zo blijven. Tussen de bewoners zijn veel sociale contacten. Binnen de wijk, maar vooral op straatniveau, bestaat een grote betrokkenheid tussen de bewoners onderling. Zoals in het voorste stuk van de Goudenregenlaan. Bewoners helpen elkaar, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid bij problemen en ziekte. Die kwaliteit zou eigenlijk behouden moeten blijven. De bewoners van de straat zelf zeggen 'onze straat heeft een hart', en daar zijn ze trots op. "De Goudenregenlaan is de mooiste straat van Delft". Vanwege deze betrokkenheid willen mensen ook niet weg uit de Bomenwijk.

Ook het buurtgevoel in de flat in de Tweemolentjeskade is sterk. In de eengezinswoningen wonen veel ouderen en heeft men minder contacten, maar goed genoeg. Men vertrouwt elkaar en weet dat men op elkaar kan rekenen. Het contact met de naaste buren is over het algemeen goed en men heeft wat voor elkaar over.

Plannen maken een hoop kapot

Aangegeven wordt dat de plannen van Vestia een hoop kapot maken en dat Vestia niet lijkt te weten wat ze de bewoners aandoen:

-          de sociale samenhang in de Bomenwijk is nu heel sterk. Dat ben je kwijt na de herstructurering.

-          het sociale leven van veel (vooral oudere) mensen stelt niets meer voor als ze moeten verhuizen.

-          veel mensen hebben hun 'roots' in de Bomenwijk. Die mensen jaag je nu weg.

-          door een grootschalige herstructureringsopgave zal een behoorlijk aantal winkels het niet meer redden en verdwijnen.

Water

Er moet een alternatief komen voor het water. Extra water mag niet ten koste gaan van de woningen, zeker niet gewilde eengezinswoningen.

Een aantal bewoners zijn ervan overtuigd dat het water enkel en alleen aangelegd wordt om mooie dure woningen te bouwen. De bewoners zijn overigens wel blij dat de wateroverlast aangepakt gaat worden, dat is echt nodig.

Supermarkt

Het is een prima idee dat er een supermarkt in de wijk komt. Vooral voor de oudere mensen, maar dit mag niet ten koste gaan van woningen. De locatie waar men nu de supermarkt voorstelt wijst men af: er gaan woningen verloren, de verkeerssituatie is onveilig. Bewoners voorzien een grote aanloop van auto's en vrachtauto's waardoor de verkeersveiligheid verslechtert en de wijk afgesloten dreigt te raken voor hulpdiensten zoals ambulances en brandweer. Een alternatieve locatie is vooraan de wijk, b.v. op de plek van partycentrum het Witte HuisĒ. Voor de huidige winkelpanden moet een goede bestemming gezocht worden. Een aantal geeft aan dat aan een dure supermarkt geen behoefte is.

Seniorenflat

Er zijn veel ouderen in de wijk en een seniorenflat met lift zou zonder meer welkom zijn. De ouderen willen graag in de wijk blijven wonen. Het liefst gecombineerd met voorzieningen (fysiotherapie, kapper e.d.) en eventueel een winkel. Ook het buurthuis zo hierin een plek kunnen krijgen. Het aantal ouderen in de wijk dat behoefte heeft aan een seniorenwoning, zou wel eens veel groter kunnen zijn dan waarop in de plannen wordt ingespeeld.

Speelvoorzieningen

Er moeten voldoende speelvoorzieningen in de wijk blijven. De speeltuin Bomenwijk moet niet wijken voor extra parkeerplaatsen voor de Bieslandhof.

Overlast

De wijk gaat achteruit. Er is een instroom van mensen die regelmatig overlast veroorzaken. Vestia zou qua toewijzing een oplossing moeten zoeken. (Ex)psychische patiŽnten moeten beter begeleid worden. Ook wordt er regelmatig geluidsoverlast ervaren en zijn sommige woningen en tuinen erg verwaarloosd. Dat heeft een negatieve uitstraling. De aanwezigen zijn het er over eens dat voorkomen moet worden dat de Bomenwijk de buurt van Delft wordt waar de overlastveroorzakers gehuisvest worden. De bewoners verwachten van Vestia strenger optreden tegen veroorzakers van overlast. Nu al zijn er problemen waar amper tegen wordt opgetreden. Een aantal bewoners krijgt het gevoel dat je met asociaal gedrag nog het verst komt.

Scheuren

Een aantal woningen in de Esdoornlaan heeft scheuren in hun woning als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan de Bieslandhof. De angst wordt uitgesproken dat de uitvoering van de huidige plannen ook vergelijkbare gevolgen zal hebben voor die woningen die mogen blijven staan. Zelfs is men bang dat de woningen als gevolg hiervan alsnog worden gesloopt.

Kortom:

Er is een sterke buurbinding in de Bomenwijk. Alhoewel men erkent dat er wat mis is met de wijk (sommige woningen zijn slecht, instroom van mensen die overlast veroorzaken), is men van mening dat de Bomenwijk een prima wijk is om te wonen. Over de mate van ingreep is iedereen het wel eens, niet zo ingrijpend als Vestia het voorstelt. Het merendeel van de bewoners is voor renovatie, een kleiner deel is voor sloop/nieuwbouw. De belangrijkste reden voor renovatie is dat men er van uitgaat dat renovatie goedkoper uitvalt dan nieuwbouw.

De locatie voor de supermarkt en het extra water wijst men af, omdat dit ten koste gaat van woningen.

Voor de seniorenflat bestaat grote belangstelling.

         Groepsbijeenkomsten Turkse mannen en vrouwen

 

Sloop of renovatie

Er moet wat gebeuren aan de woning. Daar is iedereen het wel over eens. De meeste mensen willen niet dat hun woning gesloopt gaat worden. Het zijn weliswaar kleine woningen, maar ze zijn goedkoop. De woningen zouden dan wel gerenoveerd moeten worden. Een aantal mensen woont al lang in de wijk en wil niet meer verkassen. Sommige mensen zijn blij dat de woningen worden gesloopt. De woningen zijn niet goed, de binnenkant is slecht, de kelder staat regelmatig vol met water en de keuken is te klein.

Twee mensen zijn voor sloop van de woning, want de woningen zijn slecht. Een persoon wil een betere woning van vanwege zijn gezondheid. De huidige woning is vochtig, tochtig, koud.

Het woningonderhoud is slecht

Bij een aantal woningen is het onderhoud niet goed. Het is vochtig in de woning en er is wateroverlast in de kelders. Vestia voert bijna geen onderhoud aan de woning meer uit, bv. verhelpen van stank in de badkamer, stopcontacten die niet meer functioneren. Het gaat dan niet alleen om portiekwoningen, ook de eengezinswoningen zijn aan een opknapbeurt toe. De binnenkant van de woning zou grondig gerenoveerd moeten worden.

Grote goedkope woningen

De meesten vinden de woningen klein. Niet alleen vanwege het geringe aantal kamers, maar ook vanwege de kleine keukens, badkamers en balkon. De huidige balkons zijn zo klein, daar kun je ís avonds niet lekker buiten zitten. Als er nieuwe woningen worden gebouwd, moeten er ook grote goedkope woningen komen. Zo woont een mevrouw met haar 5 kinderen in een portiekflat. Ze wil graag een grotere woning, het liefst op de begane grond zodat haar kinderen in de tuin kunnen spelen. Daarnaast is een grote woning gewenst, omdat er regelmatig bezoek blijft logeren. Als aangegeven wordt dat deze wens niet erg realistisch is, vinden de aanwezigen dat er in ieder geval meer sociale huurwoningen moeten komen.

†ďDe Bomenwijk is net een dorp in TurkijeĒ

Veel mensen kennen elkaar, vooral binnen de Turkse gemeenschap maar ook met anderen in de wijk. Het voelt als een grote familie. Daarom willen de mensen ook niet weg uit de Bomenwijk. Slechts een vrouw geeft te kennen uit de wijk weg te willen, maar dit komt vooral omdat ze dicht bij de school van haar kinderen wil wonen. ďAls er dan toch gesloopt gaat worden, zorg dan dat we terug kunnenĒ, is gesteld.

Niet alleen geldÖ

Bewoners merken op dat het hun niet alleen om geld gaat. De kinderen wonen in de Bomenwijk, gaan hier naar school en hebben in de wijk hun vriendjes. Het is niet wenselijk dat de kinderen naar een andere school moeten, opnieuw moeten wennen en nieuwe vriendjes moeten maken.

Verder is de Bomenwijk een rustige buurt, met het Delftse Hout vlakbij. Zoín fijne locatie vind je bijna niet in andere wijken in Delft.

Speelvoorzieningen

Er zouden meer speelvoorzieningen moeten komen voor de kinderen. Meer bankjes zijn gewenst. Voor de ouders om toezicht te houden op hun kinderen, maar ook voor de ouderen. De speeltuintjes, maar ook de straten moeten vrij van hondenpoep zijn.

Seniorenflat

Er is belangstelling voor de seniorenwoningen, vooral omdat de woningen toegankelijk zijn met lift. De woningen zouden wel betaalbaar moeten zijn en meerdere kamers bevatten. Bij sommige Turkse ouderen wonen de kinderen nog thuis en men heeft regelmatig bezoek van familie uit Turkije.

Ook een supermarkt wordt op prijs gesteld.

Kortom:

Ook de Turkse groep erkent dat er wat moet gebueren in† de Bomenwijk. Maar ook binnen deze groep is de sociale cohesie sterk. De uitkomsten verschillen in die zin met de uitkomsten van de straatgesprekken, dat er een grote behoefte is aan grote, betaalbare woningen.Ook is men meer gericht op de kinderen. Er is duidelijke behoefte aan speelvoorzieningen. Verder is men bang dat verhuizen grote impact heeft op de kinderen (andere school en andere vriendjes).

3.††††† Sociaal plan

Verhuiskostenvergoeding

Veel vragen gaan over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding. Bewoners zijn ook benieuwd of de mogelijkheid bestaat van tijdelijke woningen en of de verhuiskostenvergoeding twee maal wordt uitgekeerd in het geval van een tijdelijke woning. Een mevrouw vraagt of je deze vergoeding ook krijgt als je naar Turkije gaat. Opgemerkt wordt dat 5.000 euro verhuiskostenvergoeding te weinig is, in de praktijk kun je daar niet zoveel mee doen. Verder vraagt men zich af wanneer de verhuiskostenvergoeding uitgekeerd wordt.

Planning

Er moet snel bekend worden wanneer mensen moeten verhuizen en wanneer de woningen gesloopt gaan worden. Hier is veel onduidelijkheid over en dat brengt onrust met zich mee.

Terugkeergarantie

Om de sociale samenhang in de wijk te behouden† moet een terugkeergarantie komen.

Door de plannen van Vestia moeten veel bewoners verhuizen. De bewoners zijn van mening dat Vestia dan ook maar moet zorgen voor een nieuwe, betaalbare woning in de Bomenwijk. De

Er bestaat echter grote zorg over de kans dat men terug kan komen in de wijk. Er worden immers minder woningen gebouwd dan er gesloopt worden. Daarbij komt nog dat de nieuwe woningen vooral bedoeld zijn om hogere inkomensgroepen aan te trekken. Bewoners vragen zich af waarom Vestia niet meer goedkope huurwoningen wil bouwen en of het niet mogelijk is om de nieuwe woningen bij oplevering tegen een lage huur aan Bomenwijkers te verhuren. Wanneer de woning op termijn leeg komt kan Vestia de woning alsnog duur verhuren of te koop aan bieden.

De Bomenwijk wordt door de meeste bewoners gezien als een van de mooiste plekjes van Delft. Als mensen toch de Bomenwijk uit moeten, willen ze in ieder geval in Delft blijven wonen. Mensen willen absoluut niet verhuizen naar de regio.

Ook een 'spijtoptantenregeling' is wenselijk, d.w.z. dat mensen die de wijk uit verhuisd zijn binnen een bepaalde termijn weer terug kunnen naar de Bomenwijk.

Urgentie

Er besaat nog veel onduidelijkheid over de urgentieverklaring. ďVoor wat voor woning kom je in aanmerking, is de prijs van de nieuwe woning vergelijkbaar, en wanneer gaat de urgentie in ďzijn veelgestelde vragen.De urgentie zouden zo spoedig mogelijk in moeten gaan. En meteen geldig voor de hele wijk, niet alleen per fase.

Overigens worden vraagtekens gezet bij wat de urgentieverklaring nog voorstelt als er in Delft zoveel mensen tegelijkertijd urgent zijn (Wippolder, Poptahof en Bomenwijk) en er nauwelijks geschikte woningen beschikbaar zijn.

Voorrang

Gepleit wordt dat mensen voorrang krijgen als ze van een sloopwoning naar een bestaande woning in de Bomenwijk verhuizen.

Begeleiding

Een andere zaak die geregeld moet worden is de begeleiding. Vestia moet bij de mensen thuis komen om te praten over de plannen en om de woonwensen te inventariseren. Ook willen de mensendat Vestia zo snel mogelijk helpt bij het zoeken naar een woning.

Geen huurverhoging

Bewoners vinden het belangrijk dat als er met de herstructurering wordt gestart, er geen jaarlijkse huurverhogingen meer plaats zullen vinden in verband met de overlast van de bouwactiviteiten.

70% regeling

Bewoners willen graag duidelijkheid over de 70% regeling. Is het inderdaad zo dat als 70% van de bewoners van een fasegebied tegen de plannen is, er niet gesloopt kan worden?

Regeling zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Een aantal mensen heeft aangegeven fors in hun woning geinvesteerd te hebben. Hiervoor zou een goede financiele regeling moeten komen.

Huurgewenning

Sommige corporaties komen met een voorstel voor huurgewenning. Je groeit dan in een paar jaar naar de nieuwe huurprijs toe, zodat je er aan zou kunnen wennen. Volgens de bewoners wen je daar nooit aan. Het gaat de kant op dat je ongeveer 50% van je netto inkomen kwijt bent aan huur.

4.††††† Beheerplan

Als het plan van Vestia doorgaat, dan duurt het tot 2014 voordat alles is gerealiseerd. Om mensen tot die tijd prettig te laten wonen, moeten er een aantal zaken geregeld worden. Het gaat dan om de woning, de woonomgeving en het samenleven in de wijk. Bewoners geven aan dat de volgende zaken geregeld zouden moeten worden:

 • Leegstand voorkomen door tijdelijk verhuur
 • Leegstaande woningen zo snel mogelijke dichtmaken
 • Voorkom inbraken, vooral als er woningen leeg staan bestaat er risico voor andere woningen.
 • Inbraak in de woning, dan op tijd reageren. Nu soms erg laks.
 • Goede afspraken met de wijkagent, deze is nu moeilijk te bereiken.
 • Geen junks
 • Schade vergoeden als er iets beschadigd wordt door sloop- of bouwwerkzaamheden (bv. beschadiging aan de auto).
 • Extra aandacht voor de vuilcontainers. De vuilcontainers moeten snel geleegd worden . Ze zijn nu snel vol o.a. door afvaltoeristen.
 • Als er klachten zijn, moeten die direct verholpen worden. Nu al regelmatig geluidsoverlast van buren (harde muziek, dronken, high)
 • Meer toezicht
 • Aanspreekpunt in de wijk vanuit Vestia
 • Fasegebied moet goed afgesloten worden d.m.v. hekken

5.††††† Communicatie

Inspraak en communicatie beter

Wat bewoners dwars zit, is de procedure die Vestia heeft gevolgd. Hierin is veel fout gegaan. Bewoners hebben in december 2004 een plan gepresenteerd gekregen, zonder dat aan hen van tevoren gevraagd is wat ze willen. De onderbouwing voor de plannen ontbreekt. Waarom is gekozen voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie? Waarom kunnen er maar 75 huishoudens per jaar geherhuisvest worden? Keuzes zijn niet toegelicht en onderbouwd.

Anderen vinden de vergaderingen van 1 en 6 december erg onduidelijk. Vooral ouderen hadden moeite met het begrijpen van de plannen. Vestia praat ď abracadabraĒ zo wordt gesteld.

Neem bewoners serieus

En dat bewoners van Vestia via een blaadje in de brievenbus moesten zien dat het huis waarin ze wonen gesloopt gaat worden, heeft veel kwaad bloed gezet. Bovendien was er een verkeerde tekening in opgenomen. Het gebrek aan informatie over de rechten en plichten die bewoners hebben wordt Vestia kwalijk genomen. Mensen voelen zich niet serieuw genomen. Vestia wil de woningen slopen, maar ze heeft de bewoners niets te bieden.

Vestia heeft de bewoners pas zeer laat ingelicht over de plannen. Veel bewoners waren niet op de hoogte van het feit dat er zoveel woningen gesloopt zouden gaan worden. Een corporatie die

schilderwerk uitvoert en aangeeft dat er ondergrondse containers zullen komen, geeft niet het signaal af dat de woningen op korte termijn gesloopt zullen gaan worden.

Doelgroepen

Vanuit de Turkse groep is aangegeven dat het wenselijk is als belangrijk informatie vertaald wordt. De nieuwsbrieven zien er op zich mooi uit, maar niet iedereen begrijpt wat er staat. De aanwezigen zijn niet op de informatiebijeenkomsten van Vestia geweest. Het is te grootschalig en mensen kunnen het voor een deel niet volgen. Men vindt het prettig om in een kleine groep en in eigen taal over de plannen te praten en stelt het zeer op prijs dat hier een vervolg aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld als er meer duidelijkheid is over de plannen.

6.††††† Bewonerswerkgroep

Het verdient aanbeveling dat de bewonerswerkgroep een nieuwe enquÍte houdt onder bewoners om te horen hoe ze tegen het plan van Vestia kijken. Een aantal bewoners betwijfelen of het renovatieonderzoek dat door een onafhankelijk architectenbureau is uitgevoerd, wel zo onafhankelijk is. Misschien moet de bewonerswerkgroep een nieuw renovatieonderzoek uitvoeren?

Verder moet de Bewonerswerkgroep beter bereikbaar zijn voor bewoners dan tot nu toe (b.v. spreekuur houden in de Appelstraat), moet er meer worden gecommuniceerd en zou ze de bevoegdheden moeten hebben van een officiŽle bewonerscommissie. Verder moet de werkgroep aandacht besteden aan de bewoners die daaruit zijn getreden.

Terug naar boven