Make your own free website on Tripod.com
 

Deze site is het Archief van de bewonerscommissie.

Klik hier om naar de actuele site van de Bewonerswerkgroep Bomenwijk Delft te gaan.

 

 

Afspraken Aanpak Bomenwijk

Tijdens de inloopmarkt van juni 2005 bleek dat veel bewoners uit de Bomenwijk felle kritiek hadden op de  plannen die Vestia Delft had voor de toekomst voor de wijk. Dit is voor de Bewonerswerkgroep Bomenwijk reden geweest voor het organiseren van een enquête onder de bewoners van de wijk. Met behulp van deze enquête zijn de sterke punten van de wijk, de zwakke punten van de huidige woningen en de wensen van de bewoners aan het licht gekomen. Daarnaast bestond onder de bewoners een grote behoefte om de mogelijkheid tot het renoveren van de woningen beter te onderzoeken. Veel bewoners hadden de indruk dat een eenvoudige renovatie woningen op zou leveren die beter zouden aansluiten bij de wensen van de bewoners. Op verzoek van de Bewonerswerkgroep Bomenwijk is architectenbureau Van Schagen ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren. Bovenstaande bewonersenquête en het renovatieonderzoek zijn uitgangspunten geworden bij het opstellen van de afspraken over de aanpak van de Bomenwijk. Vestia Delft en de Bewonerswerkgroep Bomenwijk zijn eveneens overeengekomen dat het eerste deelplan van de aanpak van de Bomenwijk volledig ten goede moest komen aan de bewoners van de Bomenwijk.

De complete tekst van het document 'Afspraken en intenties' kunt u hier als pdf-bestand downloaden.

Bomenwijkgarantie

In de enquête onder de bewoners van najaar 2005 heeft 70% van de bewoners aangegeven in de wijk te willen blijven wonen. Om dit mogelijk te kunnen maken hebben Vestia Delft, gemeente Delft en de Bewonerswerkgroep Bomenwijk een 'Bomenwijkgarantie' afgesproken. Deze houdt in dat bewoners die op 7 maart 2006 in de Bomenwijk wonen, de garantie krijgen dat zij in de wijk kunnen blijven wonen of terugkeren, als zij dit willen. Als het niet mogelijk is om direct naar een gerenoveerde of nieuwe woning binnen de Bomenwijk te verhuizen, dan biedt Vestia Delft de bewoners de mogelijkheid om tijdelijk door te schuiven naar een nog aan te pakken woning. Wanneer er geen tijdelijke woning binnen de wijk beschikbaar is, dan kan het zijn dat een bewoner naar een woning buiten de wijk moet verhuizen. Ook in dat geval geeft Vestia Delft de garantie dat bewoners kunnen terugkeren naar een woning binnen de Bomenwijk.

Tijdelijk doorschuiven naar een woning binnen de Bomenwijk is overigens geen verplichting. Een bewoner mag er ook voor kiezen tijdelijk de wijk te verlaten en later weer terug te keren.

Klik hier voor Antwoorden op veel gestelde vragen over de Bomenwijk terugkeergarantie.

Sociaal plan

Een ingreep in een wijk heeft grote gevolgen voor de bewoners. Vestia Delft, gemeente Delft en de Bewonerswerkgroep Bomenwijk hebben een sociaal plan opgesteld om de (negatieve) gevolgen voor de bewoners te compenseren en de rechten en plichten van alle partijen duidelijk te maken.

Het sociaal plan bestaat grofweg uit twee delen. In het eerste deel staan de rechten en plichten van iedereen in de Bomenwijk, zoals de ‘Bomenwijkgarantie’, afspraken over informatie en bewonersparticipatie, afspraken over het huurbeleid en het beheer van de wijk tijdens de aanpak.

Het tweede deel bestaat uit de rechten en plichten voor mensen die in een actiegebied (een gebied waarin de huizen op zeer korte termijn worden aangepakt) wonen. Hierin staan onder meer de verhuiskostenvergoeding en de urgentiebepalingen.

De complete tekst van het Sociaal plan kunt u hier als pdf-bestand downloaden.

Uitvoering in deelplannen

De totale aanpak van de Bomenwijk zal zo’n 10 tot 15 jaar duren. Daarom wordt de uitvoering ervan opgedeeld in een aantal deelplannen, die elk een overzichtelijke termijn beslaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat het niet mogelijk om alle bewoners van de Bomenwijk tegelijkertijd te herhuisvesten. Een groot voordeel van de gefaseerde aanpak is dat ervaringen die opgedaan worden in een deelplan, meegenomen kunnen worden in het vervolg van de aanpak. Ook kunnen Vestia Delft, de gemeente Delft en de Bewonerswerkgroep Bomenwijk per gerealiseerd deelplan nagaan of ze nog op de goede weg zitten. Tevens wordt gekeken naar de (nieuwe) behoefte van huidige en toekomstige bewoners. Het tempo van de aanpak wordt bepaald door het tempo van de herhuisvesting van de bewoners. Op dit moment is voor deelplan 1 het programma vastgesteld. Dat wil zeggen dat er bepaald is welke woningen tot deelplan 1 behoren en welke ingrepen er gaan plaatsvinden. In de periode april-mei 2006 wordt ook voor deelplan 2 het programma bepaald.

Deelplan 1

De aanpak van de Bomenwijk start met deelplan 1. In dit deelplan ligt de nadruk op het realiseren van goede en passende woningen voor huidige bewoners van de Bomenwijk. De volgende ingrepen behoren tot deelplan 1:

§         Nieuwbouw van ca. 70 sociale huurwoningen aan het Lindeplein, die ook geschikt zijn voor ouderen. Deze woningen zijn bestemd voor huidige bewoners van de Bomenwijk.

§         Ingrijpende renovatie van een nog nader te bepalen blok portiekwoningen. Deze woningen krijgen een lage huur en zijn bestemd voor huidige bewoners. Zij krijgen een optie tot koop, maar mogen hun woning ook gewoon blijven huren.

§         Samenvoeging van enkele duplexwoningen tot eengezinswoningen.

§         Groot onderhoud en verbetering van de eengezinswoningen in de Bomenwijk.

§         Verkoop van een nog nader te bepalen deel van de eengezinswoningen aan de huidige bewoners, die daar in geïnteresseerd zijn. Wanneer bewoners niet willen of kunnen kopen, dan kunnen ze hun woning gewoon blijven huren.

Naast woningen worden er in deelplan 1 ook een supermarkt en een parkeergarage gebouwd.

Met de bewoners die nu wonen op de plek waar de nieuwbouw van deelplan 1 komt, maakt Vestia binnenkort een afspraak voor een inventarisatiegesprek. Tijdens dit gesprek worden ondermeer de woonwensen besproken. Ook wordt de gang van zaken bij de herhuisvesting uitgelegd. De betreffende bewoners hebben vanaf 8 maart 2006 recht op de verhuiskostenvergoeding van € 5085,-. Vanaf 1 mei 2006 krijgen ze bovendien een urgentieverklaring en kunnen ze met voorrang zoeken naar een andere woning.

Reageren

Wanneer u wilt reageren of vragen heeft over de aanpak van de Bomenwijk, dan horen we dat graag. U kunt ons per e-mail bereiken op bomenwijk@zonnet.nl.